Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày của người dân phường Đông Khê, Hải Phòng năm 2022

Các tác giả

  • Cáp Minh Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Lương Vũ Ngọc Mai Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Chu Khắc Tân Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Bá Phước Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/988

Từ khóa:

Kiến thức , thái độ, thực hành, sử dụng muối, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 400 người dân phường Đông Khê, Hải Phòng, thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2022 nhằm mô tả yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) về sử dụng muối. Kết quả cho thấy yếu tố liên quan đến kiến thức đạt là người dân < 20 tuổi, 20 - 29 tuổi, 30 - 39 tuổi, 50 - 59 tuổi có kiến thức đạt cao hơn so với người dân ≥ 60 tuổi (p < 0,05); trình độ học vấn trên Trung học phổ thông (THPT) (OR = 2,25; 95%CI: 1,35 - 3,76). Người dân nhóm 20 - 29 tuổi có thái độ đạt cao hơn 2,52 lần người dân nhóm ≥ 60 tuổi (p < 0,01); trình độ học vấn trên THPT (OR = 2,0; 95%CI: 1,34 - 2,98); kiến thức đạt (OR = 2,39; 95%CI: 1,40 - 4,07). Yếu tố liên quan đến thực hành đạt là người dân < 20 tuổi, 30 - 39 tuổi, 40 - 49 tuổi, 50 - 59 tuổi có thực hành đạt cao hơn so với người dân ≥ 60 tuổi (p < 0,01); trình độ học vấn trên THPT (OR = 4,01; 95%CI: 2,56 - 6,29); kiến thức đạt (OR = 4,46; 95%CI: 2,66 - 7,49) và thái độ đạt (OR = 5,64; 95%CI: 3,46 - 9,18). Cần có chương trình đào tạo nâng cao KAP cho người dân nhằm giảm tiêu thụ muối trong cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Đức C. M. ., Mai, L. V. N. ., Thắm, N. T. ., Tân, C. K. ., & Phước, N. B. . (2023). Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày của người dân phường Đông Khê, Hải Phòng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 21. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/988

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>