Thực trạng sức khoẻ tâm thần của học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng năm 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thùy Linh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Tăng Đức Công Minh Bệnh viện Đông Đô, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Lưu Vũ Dũng Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/553

Từ khóa:

Sức khoẻ tâm thần, Học sinh, Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu

Tóm tắt

Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 300 học sinh trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, Hải Phòng từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021 nhằm mô tả thực trạng sức khoẻ tâm thần ở nhóm đối tượng này. Kết quả nghiên cứu cho thấy lệ học sinh có stress là 42,3%, tỷ lệ học sinh có dấu hiệu lo âu là 56%, tỷ lệ học sinh có dấu hiệu trầm cảm là 30%. Về mức độ của từng vấn đề sức khoẻ tâm thần: Căng thẳng mức độ nhẹ là 20,7%, mức độ vừa là 12,7%, mức độ nặng là 7,7%, mức độ rất nặng là 1,3%; Lo âu mức độ nhẹ là 23,7%, mức độ vừa là 17,3%, mức độ nặng là 8,7% và rất nặng là 6,3%; Trầm cảm mức độ nhẹ là 16%, trầm cảm vừa 11%, mức độ nặng là 2,3%, mức độ rất nặng 0,7%. Nhà trường và gia đình cần có những biện pháp hỗ trợ học sinh để hạn chế tình trạng căng thẳng, lo âu và trầm cảm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

18-02-2022

Cách trích dẫn

Linh, N. T. T. ., Minh, T. Đức C. ., Thắm, N. T. ., Giang, H. T. ., & Dũng, L. V. . (2022). Thực trạng sức khoẻ tâm thần của học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(1), 216–222. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/553

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 7 > >>