Lệ phí gửi bài

STT

Loại bài

Mức giá/bản thảo

Áp dụng

1


Công trình nghiên cứu gốc
(dưới 3.500 từ hoặc 8 trang A4)

1.400.000đ

Tất cả các tác giả
 -  Quy trình duyệt đăng bài thông thường
 - Thời gian công bố: 4 - 6 tháng
 -  Xuất bản theo số thường kỳ

2.200.000đ

Tác giả yêu cầu đặc biệt
 - Quy trình duyệt đăng bài: 2 - 3 tháng
 - Thời gian công bố: 2 - 3 tháng (online first)
 - Xuất bản theo số mới nhất

3.200.000đ

Tác giả yêu cầu đăng nhanh
 - Quy trình duyệt đăng bài: ≤ 2 tháng
 - Thời gian công bố: ≤ 2 tháng (online first)
 - Xuất bản theo số mới nhất

Tất cả các tác giả
 -  Quy trình duyệt đăng bài thông thường
 - Thời gian công bố: 4 - 6 tháng
 -  Xuất bản theo số thường kỳ
-  Trường hợp bài quá số trang theo quy định sẽ tính 50.000đ/1trang

2

Bài tổng quan
(Dưới 4.500 từ hoặc 10 trang A4)

1.400.000đ

Tất cả các tác giả
 -  Quy trình duyệt đăng bài thông thường
 - Thời gian công bố: 4 - 6 tháng
 -  Xuất bản theo số thường kỳ

2.200.000đ

Tác giả yêu cầu đặc biệt
 - Quy trình duyệt đăng bài: 2 - 3 tháng
 - Thời gian công bố: 2 - 3 tháng (online first)
 - Xuất bản theo số mới nhất

3.200.000đ

Tác giả yêu cầu đăng nhanh
 - Quy trình duyệt đăng bài: ≤ 2 tháng
 - Thời gian công bố: ≤ 2 tháng (online first)
 - Xuất bản theo số mới nhất

Tất cả các tác giả
 -  Quy trình duyệt đăng bài thông thường
 - Thời gian công bố: 4 - 6 tháng
 -  Xuất bản theo số thường kỳ
-  Trường hợp bài quá số trang theo quy định sẽ tính 50.000đ/1trang
-  Trường hợp bài Tạp chí đặt viết sẽ được miễn phí đăng bài

3

Thư gửi ban biên tập
(Dưới 1.500 từ, hoặc 3 trang A4)

Miễn phí

Được chi trả nhuận bút theo quy định của Tạp chí

4

Bài viết chuyên đề, tin tức khác (Dưới 1.000 từ)

Miễn phí

Được chi trả nhuận bút theo quy định của Tạp chí

Lưu ý: 

-       Tất cả các công trình trước khi công bố đều phải trải qua bình duyệt của 2 chuyên gia do Ban biên tập mời sự đồng ý đăng của Tổng biên tập.

-       Lệ phí được nộp trực tiếp cho Tòa soạn hoặc chuyển khoản qua tài khoản của Tạp chí.