Dành cho Phản biện

Với tư cách là người phản biện, bạn sẽ biết được yêu cầu phản biện qua email hoặc bằng cách kiểm tra bảng điều khiển của mình:

Chọn liên kết URL gửi kèm email hoặc chọn Xem sẽ đưa bạn đến bước đánh giá đầu tiên trong hồ sơ của bài báo ở Bước 1.

Bước 1


Bước đầu tiên này bao gồm các phần sau:

Yêu cầu Đánh giá: cung cấp một số văn bản mời bạn đóng vai trò là người đánh giá.

Tiêu đề bài viết [1]: cung cấp tiêu đề của bài báo.

Tóm tắt [2]: cung cấp tóm tắt của bài báo.

Lịch đánh giá, bao gồm tất cả các mốc thời hạn có liên quan.

Từ đây, bạn có thể từ chối hoặc chấp nhận đánh giá. Nếu bạn từ chối, bạn sẽ bị loại khỏi quy trình. Nếu bạn chấp nhận, bạn sẽ chuyển sang xem lại Bước 2, các hướng dẫn cho người phản biện do tạp chí cung cấp.

Bước 2


Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước 3.

Bước 3


Tại đây, bạn có thể tải xuống các tập tin của bản thảo [1]. Sau quá trình xem xét, bạn điền đầy đủ nhận xét theo các tiêu chú ở mẫu nhận xét [2]. Bạn có thể Lưu lại nhận xét và tiếp tục hoàn thiện lúc khác.

Bạn cũng có thể tải tập tin [1] khi muốn góp ý chi tiết vào bản thảo (hãy nhớ xóa mọi thông tin nhận dạng cá nhân khỏi tập tin trước khi tải lên).

Sau đó, bạn phải đưa ra Khuyến nghị của mình bằng cách sử dụng menu thả xuống [2].

Các lựa chọn của bạn bao gồm:

Chấp nhận bài gửi: bài gửi đã sẵn sàng để chuyển sang Biên tập với nội dung như hiện tại.

Yêu cầu sửa chữa: bài gửi được yêu cầu bổ sung những thay đổi nhỏ.

Gửi lại để đánh giá tiếp:  bài gửi được yêu cầu sửa chữa lớn và cần đánh giá tiếp.

Gửi bài cho tạp chí khác: bài gửi có vẻ không phù hợp với phạm vi và mục đích của tạp chí hoặc chất lượng không đủ.

Từ chối bài gửi: bài gửi chất lượng thấp và có quá nhiều điểm yếu.

Xem bình luận: nếu không có đề xuất nào ở trên có ý nghĩa, bạn có thể để lại nhận xét cho ban biên tập nêu chi tiết về đánh giá của bạn.

Cuối cùng, nhấn nút Gửi đánh giá để hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận.

Nhấn Đồng ý để sang Bước 4.

Bước 4


Lời cảm ơn đến bạn khi đã hoàn thành việc đánh giá. Đồng thời bạn vẫn có thể tiếp tục thảo luận về bản thảo nếu muốn ở khung đỏ.