Ảnh hưởng của sự gắn kết trường học và stress, trầm cảm, lo âu của nữ học sinh nữ lớp 10: Kết quả của phân tích đường dẫn

Các tác giả

 • Hoàng Kim Thành Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Hà Nội
 • Đinh Thu Hà Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Nga Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
 • Lã Linh Nga Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Khoa học tâm lý - Giáo dục (PPRAC), Hà Nội
 • Trần Đức Thạch Đại học Monash, Úc
 • Jane Fisher Đại học Monash, Úc
 • Ian Shochet Đại học kỹ thuật tổng hợp Queensland University of Technology (QUT), Úc
 • Astrid Wurfl Đại học kỹ thuật tổng hợp Queensland University of Technology (QUT), Úc
 • Jayne Orr Đại học kỹ thuật tổng hợp Queensland University of Technology (QUT), Úc
 • Ruby Stocker Đại học Monash, Úc
 • Nguyễn Thanh Hương Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/469

Từ khóa:

Sự gắn kết với trường học, sức khỏe tâm thần, vị thành niên

Tóm tắt

Stress, lo âu, trầm cảm hay còn gọi chung là các vấn đề sức khỏe tâm thần (SKTT) ở vị thành niên (VTN), đặc biệt ở VTN nữ, đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện tại 8 trường trung học phổ thông ở Hà Nội nhằm mô tả thực trạng stress, lo âu, trầm cảm ở nữ học sinh lớp 10, và ảnh hưởng của sự gắn kết với trường học (GKTH) đến các vấn đề SKTT trên 657 nữ học sinh. Phân tích hồi quy logisctic đa thức (Multinomial logicstic regression) và phân tích đường dẫn (Path analysis) được sử dụng dưới sự hiệu chỉnh bởi các yếu tố nhiễu. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra tỷ lệ stress, lo âu, trầm cảm ở học sinh nữ lần lượt là 47,8%, 66,4% và 48,7%. Đồng thời, nghiên cứu cũng khẳng định GKTH là một yếu tố bảo vệ học sinh nữ trước các vấn đề SKTT. Ngoài ra, GKTH cũng giúp giảm mức độ trầm trọng, cũng như nguy cơ gặp nhiều vấn đề SKTT cùng một lúc ở các nữ sinh. Nhà trường nên lưu tâm tăng cường SKTT cho học sinh, đặc biệt là học sinh nữ, thông qua nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có việc cải thiện GKTH ở các em.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Thành, H. K. ., Hà, Đinh T. ., Nga, N. T. ., Nga, L. L. ., Thạch, T. Đức ., Fisher, J. ., Shochet, I. ., Wurfl, A. ., Orr, J. ., Stocker, R. ., & Hương, N. T. . (2021). Ảnh hưởng của sự gắn kết trường học và stress, trầm cảm, lo âu của nữ học sinh nữ lớp 10: Kết quả của phân tích đường dẫn . Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 312–320. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/469

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.