Kiến thức, thái độ về sức khỏe sinh sản vị thành niên và thực hành tình dục an toàn của học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, Thành phố Hải Phòng năm 2021

Các tác giả

  • Phạm Thị Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Xuân Bách Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Thị Oanh Trường Đại học Hải Phòng
  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Vũ Quang Hưng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/544

Từ khóa:

Kiến thức, thái độ, thực hành, sức khỏe sinh sản, vị thành niên, tình dục an toàn

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 435 học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, Hải Phòng thực hiện từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2021 nhằm mô tả kiến thức, thái độ của học sinh về sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi vị thành niên và thực hành tình dục an toàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ học sinh đã từng nghe nói về tình dục an toàn là 86,9%; 66,7% trả lời đúng sử dụng biện pháp bảo vệ để phòng tránh có thai ngoài ý muốn và bệnh lây truyền qua đường tình dục; nguyên nhân có thai ngoài ý muốn: không dùng biện pháp tránh thai khi quan hệ tình dục (91,3%); không biết các biện pháp tránh thai (64,8%). Học sinh cho rằng việc quan hệ tình dục và có thai ở lứa tuổi vị thành niên là không chấp nhận được với tỷ lệ lần lượt 46,0% và 76,6%. Có 11,3% học sinh đã từng quan hệ tình dục và 67,3% các em sử dụng biện pháp tránh thai trong lần đầu tiên quan hệ. Tỷ lệ học sinh đạt kiến thức, thái độ chung về sức khỏe sinh sản vị thành niên lần lượt là 63% và 52,9%. Kết luận: kiến thức, thái độ về sức khỏe sinh sản vị thành niên của học sinh còn hạn chế. Do vậy, cần tăng cường và đa dạng hóa phương pháp, nội dung truyền thông để học sinh nhận thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên có hiệu quả.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

18-02-2022

Cách trích dẫn

Ngọc, P. T. ., Bách, N. X. ., Oanh, P. T. ., Giang, H. T. ., & Hưng, V. Q. . (2022). Kiến thức, thái độ về sức khỏe sinh sản vị thành niên và thực hành tình dục an toàn của học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, Thành phố Hải Phòng năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(1), 158–165. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/544

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>