Thực trạng cung cấp dịch vụ y tế cho người sử dụng ma túy nhiễm HIV của cán bộ trạm y tế xã và một số yếu tố liên quan tại một số tỉnh năm 2018

Các tác giả

  • Hà Thị Cẩm Vân Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Phương Tiệp Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/661

Từ khóa:

Cán bộ trạm y tế xã, cung cấp dịch vụ, người sử dụng ma túy nhiễm HIV

Tóm tắt

Số liệu mô tả cắt ngang ở 120 cán bộ trạm y tế xã (CBTYT) tại 4 tỉnh: Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định
và Nghệ An được phân tích nhằm mô tả thực trạng cung cấp dịch vụ về HIV, ma túy và một số yếu tố liên
quan năm 2018. Kết quả có 58,3% CBTYT được tập huấn liên quan đến nghiện chất, 78,3% tập huấn liên
quan đến HIV/AIDS. Các dịch vụ chính cung cấp bao gồm: Xét nghiệm HIV (25,0%), hỗ trợ tuân thủ điều
trị ARV (51,7%), cung cấp methadone, bơm kim tiêm (35,8%), xét nghiệm ma túy (20,0%), xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, viêm gan B, C, Lao (13,3%) và tư vấn tâm lý (72,5). Các yếu tố thuận lợi liên quan đến có hỗ trợ tuân thủ điều trị ARV, cung cấp methadone và/hoặc bơm kim tiêm và tư vấn tâm lý cho người SDMT-HIV của CBTYT là thâm niên trên 10 năm (OR lần lượt là 4,2; 2,6;
7,1 và đều có ý nghĩa thống kê), được tập huấn về HIV/AIDS và nghiện chất (OR lần lượt là 3,2; 4,1; 6,4
và đều có ý nghĩa thống kê). Chương trình phòng chống HIV và ma túy cần tăng cường tập huấn cho cán bộ y tế về HIV và ma túy để góp phần nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ cho người sử dụng ma túy nhiễm HIV tại trạm y tế xã.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-06-2022

Cách trích dẫn

Vân, H. T. C. ., Tiệp, N. T. P. ., Nam, V. S. ., & Tuấn, L. A. . (2022). Thực trạng cung cấp dịch vụ y tế cho người sử dụng ma túy nhiễm HIV của cán bộ trạm y tế xã và một số yếu tố liên quan tại một số tỉnh năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(3 Phụ bản), 80–87. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/661

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>