Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng tư vấn của cán bộ trạm y tế xã nhằm tăng khả năng sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV và ma túy ở 4 tỉnh miền Bắc, 2018 - 2019

Các tác giả

  • Hà Thị Cẩm Vân Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Trần Hoàng Mỹ Liên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Bùi Thanh Thúy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Kim Duy Trường Đại học Y Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/944

Từ khóa:

Hiệu quả can thiệp, kỹ năng tư vấn, cán bộ trạm y tế xã, người sử dụng ma tuý nhiễm HIV

Tóm tắt

Nghiên cứu can thiệp cộng đồng ngẫu nhiên có đối chứng được thực hiện năm 2018 - 2019 nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng tư vấn sử dụng dịch vụ cho người sử dụng ma túy nhiễm HIV (SDMTHIV) của cán bộ trạm y tế xã (CBTYT). Sáu mươi xã có số lượng người SDMT-HIV nhiều nhất được chọn chủ đích và mỗi xã chọn 2 CBTYT trực tiếp cung cấp dịch vụ. Các xã được ghép cặp theo số lượng người SDMT-HIV và chọn ngẫu nhiên vào nhóm can thiệp hoặc đối chứng. Hiệu quả can thiệp được đánh giá tại thời điểm ban đầu, sau 6, 12 tháng và sử dụng mô hình tiếp cận phương trình ước tính tổng quát (GEE) để so sánh. Không thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trước và sau can thiệp về tăng sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV và ma túy của người SDMT-HIV. Tuy nhiên, mức độ tự tin của CBTYT có xu hướng tăng theo thời gian, tại thời điểm sau 12 tháng tăng 1,68 điểm so với ban đầu (95% CI: 0,85 - 2,51) và mức độ tự tin của nhóm can thiệp cao hơn nhóm đối chứng nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Can thiệp đã góp phần làm tăng mức độ tự tin của CBTYT, tuy nhiên cần tăng thời gian theo dõi sau can thiệp để có thể phát hiện hiệu quả rõ ràng hơn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Vân, H. T. C. ., Liên, T. H. M. ., Thúy, B. T. ., Duy, V. K. ., Nam, V. S. ., & Tuấn, L. A. . (2023). Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng tư vấn của cán bộ trạm y tế xã nhằm tăng khả năng sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV và ma túy ở 4 tỉnh miền Bắc, 2018 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 86–93. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/944

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>