Sốt xuất huyết dengue tại Việt Nam giai đoạn 1999 – 2020

Các tác giả

  • Vũ Hải Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Tòng Thị Thu Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Quang Thái Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Ngũ Duy Nghĩa Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/603

Từ khóa:

Sốt xuất huyết dengue, tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm xác định tỷ lệ và mô tả xu hướng sốt xuất huyết dengue (SXHD) tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1999 – 2020. Kết quả cho thấy, có tổng số 1.844.407 trường hợp mắc SXHD và 1.250 trường hợp tử vong trong giai đoạn 1999 - 2020. Tỷ lệ mắc SXHD/100.000 dân tại Việt Nam có xu hướng tăng lên, trung bình hằng năm tăng 9,6% (95% CI: 1,4% – 18,6 %). Tỷ lệ chết/mắc SXHD có xu hướng giảm, trung bình hằng năm bằng 11,7% (95%CI: 8,4 – 14,9%). Tháng 2 đến tháng 4 có số mắc trung bình thấp nhất, số mắc cao tập trung vào các tháng 7 đến tháng 11 với 1 tháng đỉnh dịch vào thời gian này. Tỷ lệ mắc SXHD/100.000 dân có sự phân bố không đồng đều giữa các tỉnh/ thành và vùng trong cả nước và có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam. Cần tăng cường hơn nữa công tác phòng bệnh SXHD trong bối cảnh bệnh vẫn đang có xu hướng tăng dần.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Hà, V. H. ., Hà, T. T. T. ., Thái, P. Q. ., Nghĩa, N. D. ., Nam, V. S. ., & Dương, T. N. . (2022). Sốt xuất huyết dengue tại Việt Nam giai đoạn 1999 – 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 9–15. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/603

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.