Thực trạng bệnh sốt xuất huyết dengue tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2000 - 2020

Các tác giả

  • Viên Chinh Chiến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Phạm Ngọc Thanh Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Nguyễn Lê Mạnh Hùng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Lý Thị Thùy Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/607

Từ khóa:

Sốt xuất huyết dengue, khu vực Tây Nguyên, người trung niên Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu hồi cứu số liệu bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD) tại khu vực Tây Nguyên từ các báo cáo giám sát bệnh SXHD của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và các Trung tâm Y tế dự phòng/Kiểm soát bệnh tật 4 tỉnh Tây Nguyên nhằm mô tả thực trạng bệnh trong giai đoạn 2000 – 2020. Kết quả cho thấy trong 20 năm khu vực Tây Nguyên đã ghi nhận 132.247 ca mắc SXHD, trong đó có 32 trường hợp tử vong. Tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai có số ca mắc và tử vong cao hơn 02 tỉnh còn lại. Số ca mắc SXHD có xu hướng gia tăng theo các năm. Năm 2010, 2016, và 2019 là những năm khu vực Tây Nguyên bùng phát dịch SXHD. Bệnh SXHD được ghi nhận xuất hiện ở tất cả các tháng trong năm, những tháng mùa mưa thường có số mắc cao hơn những tháng mùa khô. Số mắc cao nhất được ghi nhận từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Chiến, V. C. ., Thanh, P. N. ., Hùng, N. L. M. ., Trang, L. T. T. ., & Nam, V. S. . (2022). Thực trạng bệnh sốt xuất huyết dengue tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2000 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 46–52. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/607

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>