Đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết dengue tại khu vực phía Nam giai đoạn 2001 - 2020

Các tác giả

  • Ngô Văn Dinh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lương Chấn Quang Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Diệp Thanh Hải Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đỗ Kiến Quốc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Thanh Thảo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Võ Tố Quyên Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Vũ Thượng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Vũ Hải Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phan Trọng Lân Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/605

Từ khóa:

Dịch tễ học, sốt xuất huyết dengue, khu vực phía Nam, Việt Nam

Tóm tắt

Sốt xuất huyết dengue (SXHD) là bệnh lưu hành chủ yếu tại khu vực phía Nam. Diễn tiến và đặc điểm dịch tễ của bệnh đã có những thay đổi theo thời gian, từ đây nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm dịch tễ học về bệnh SXHD trong giai đoạn 2001 - 2020 tại khu vực phía Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy đã có một số thay đổi đặc điểm dịch tễ bệnh SXHD trong giai đoạn 2001 - 2020. SXHD vẫn là bệnh lưu hành ở mức cao tại khu vực phía Nam, với nhiều týp vi rút Dengue lưu hành cùng lúc, có sự chuyển đổi týp vi rút lưu hành ưu thế qua các năm. Tỉ lệ ca SXHD nặng và ca SXHD tử vong giảm liên tục. Ghi nhận sự thay đổi về độ tuổi mắc bệnh, tỉ lệ tử vong chuyển dần từ trẻ em sang người lớn và sự gia tăng mắc, chết do SXHD tại các tỉnh Đông Nam Bộ nơi có tốc độ công nghiệp hóa nhanh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Dinh, N. V. ., Quang, L. C. ., Hải, D. T. ., Quốc, Đỗ K. ., Thảo, N. T. T. ., Quyên, V. T. ., Thượng, N. V. ., Hà, V. H. ., & Lân, P. T. . (2022). Đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết dengue tại khu vực phía Nam giai đoạn 2001 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 25–35. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/605

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>