Thực trạng sức khỏe tâm thần và một số yếu tố liên quan trong bối cảnh dịch COVID-19 của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội năm 2020

Các tác giả

  • Đặng Thị Thương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Hoàng Mỹ Liên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Thị Thanh Duyên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thu Trang Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trần Minh Hiến Trường Đại học Y Hà Nội
  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/96

Từ khóa:

Sức khỏe tâm thần, học sinh trung học phổ thông, COVID-19

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 1517 học sinh tại 2 trường THPT Kim Liên và THPT Đông Anh nhằm mô tả thực trạng sức khỏe tâm thần và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy tỷ lệ học sinh có vấn đề về sức khỏe tâm thần của trường THPT Kim Liên và trường THPT Đông Anh lần lượt là 6,8% và 17,3%, sự khác biệt về tỷ lệ này có ý nghĩa thống kê (p < 0,001). Khối lớp 11 có nguy cơ đối với vấn đề về sức khỏe tâm thần chung thấp hơn khối lớp 10 (OR = 0,45, 95%CI: 0,29 - 0,68), những học sinh mà gia đình có tình trạng kinh tế giảm xuống trong thời gian có dịch có nguy cơ có vấn đề về sức khỏe tâm thần chung cao hơn gấp 2,65 lần (OR = 2,65, 95%CI: 1,88 – 3,72) so với những học sinh có tình trạng kinh tế gia đình không thay đổi. Từ kết quả của nghiên cứu này cho thấy cần quan tâm đặc biệt hơn tới những em học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và bị tác động trong bối cảnh COVID-19, nâng cao khả năng ứng phó với khó khăn cho học sinh các trường THPT ở ngoại thành.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

25-04-2021

Cách trích dẫn

Thương, Đặng T. ., Liên, T. H. M. ., Duyên, P. T. T. ., Trang, N. T. T. ., Hiến, T. M. ., & Tuấn, L. A. . (2021). Thực trạng sức khỏe tâm thần và một số yếu tố liên quan trong bối cảnh dịch COVID-19 của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(10), 53–61. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/96

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.