Thực trạng bạo hành học đường ở một trường Trung học cơ sở tại thành phố Huế năm 2018

Các tác giả

  • Tôn Thất Cảnh Trí Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Ngô Thị Diệu Hường Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Võ Văn Thắng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/327

Từ khóa:

Bạo hành học đường, bạo hành giữa học sinh với học sinh, trung học cơ sở, thành phố Huế

Tóm tắt

Bạo hành học đường đang là một vấn nạn tại các trường học trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng bạo hành của học sinh một trường trung học cơ sở tại thành phố Huế, nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 389 học sinh tại một trường trung học cơ sở từ tháng 11 - 12/2018. Sử dụng bộ công cụ soạn sẵn để tìm hiểu thực trạng bạo hành học đường. Kết quả cho thấy có 29,0% học sinh bị bạo hành học đường. Tỷ lệ bị bạo hành theo từng hình thức là: 18,3% học sinh bị bạo hành thể chất; 25,2% học sinh bị bạo hành lời nói; 19,8% học sinh bị bạo hành xã hội; 13,9% học sinh bị bạo hành điện tử. Địa điểm thường xảy ra các vụ bạo hành là trong lớp với 65,5% và phần lớn các học sinh không làm gì khi bị bạo hành (57,5%). Tình trạng học sinh bị bạo hành học đường chiếm tỷ lệ cao tại địa bàn nghiên cứu. Cần có các giải pháp giáo dục phối hợp hiệu quả từ phía gia đình, nhà trường và xã hội đi đôi với thực hiện tốt chính sách bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-06-2021

Cách trích dẫn

Trí, T. T. C. ., Hường, N. T. D. ., & Thắng, V. V. . (2021). Thực trạng bạo hành học đường ở một trường Trung học cơ sở tại thành phố Huế năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(3), 167–173. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/327

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả