Thực trạng tìm kiếm thông tin sức khỏe và các yếu tố liên quan của người dân thành phố Huế

Các tác giả

  • Nguyễn Đắc Quỳnh Anh Trường Đại học Y Dược Huế
  • Nguyễn Minh Tuấn Trường Đại học Y Dược Huế
  • Nguyễn Kỳ Nhật Minh Trường Đại học Y Dược Huế
  • Trần Đình Khánh Sỹ Trường Đại học Y Dược Huế
  • Ngô Thị Diệu Hường Trường Đại học Y Dược Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/273

Từ khóa:

Tìm kiếm thông tin sức khỏe, người trưởng thành, nhu cầu, Huế, Việt Nam

Tóm tắt

Tìm kiếm thông tin sức khỏe (TKTTSK) đang dần trở thành một nhu cầu không thể thiếu và là vấn đề rất được quan tâm. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện từ 10/2018–10/2019 trên 814 người dân từ 18 tuổi, tại 4 phường ở thành phố Huế (Việt Nam) được tiến hành nhằm mô tả thực trạng TKTTSK và một số yếu tố tác động đến hành vi TKTTSK. Kết quả cho thấy 77,0% người dân có nhu cầu và đã thực hành hành vi TKTTSK. Trong đó, chỉ 32,3% đối tượng có kiến thức tốt. Nhân viên y tế được cho là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất (75,3%) nhưng chỉ 47,4% người dân tiếp cận được với kênh thông tin trên. Nguồn tin thông dụng nhất là Internet (62,7%). Nhóm thông tin mà người dân có nhu cầu tìm kiếm cao bao gồm: Dấu hiệu bệnh tật (78,6%), phương pháp điều trị hiện đại (77,5%) và chế độ dinh dưỡng (75,9%). Các yếu tố độc lập tác động đến hành vi TKTTSK của người dân là: Trình độ học vấn, Tình trạng sức khỏe bản thân theo đánh giá chủ quan, tình trạng sức khỏe bản thân theo chẩn đoán bác sĩ và kiến thức về TKTTSK. Cần phát triển các hoạt động tuyên truyền sức khỏe, tạo điều kiện để người dân tiếp cận được những thông tin chính thống và phù hợp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

29-04-2021

Cách trích dẫn

Anh, N. Đắc Q. ., Tuấn, N. M. ., Minh, N. K. N. ., Sỹ, T. Đình K. ., & Hường, N. T. D. . (2021). Thực trạng tìm kiếm thông tin sức khỏe và các yếu tố liên quan của người dân thành phố Huế. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(2), 16–24. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/273

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>