Chất lượng vi sinh vật của nguồn nước sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Các tác giả

  • Phùng Thị Thu Thủy Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Ngô Viết Quỳnh Trâm Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Phạm Thị Hồng Cẩm Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Ngô Thị Diệu Hường Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Tôn Thất Cảnh Trí Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/328

Từ khóa:

Chất lượng nước, vi sinh vật, sông Hương, Thừa Thiên Huế

Tóm tắt

Sông Hương là nguồn cung cấp nước chính cho khoảng một triệu người dân, tuy nhiên nó đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề do biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả mức độ ô nhiễm về mặt vi sinh vật của nước sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 bằng cách định lượng Coliforms tổng số và Coliforms phân bằng phương pháp màng lọc. Chúng tôi đã tiến hành lấy 30 mẫu nước mặt cùng với 5 mẫu nước thải đổ ra sông Hương để phân tích 2 thông số chỉ điểm cho nước bị nhiễm bẩn từ phân người và động vật là Coliforms tổng số và Coliforms phân. Kết quả phân tích cho thấy, tất cả các mẫu nước đều bị nhiễm Coliforms tổng số và Coliforms phân. Có đến 22 vị trí lấy mẫu có chất lượng nước bị suy giảm về mặt vi sinh vật. Duy nhất nguồn nước tại một địa điểm đã lấy mẫu có thể sử dụng cho sinh hoạt nhưng phải được xử lý phù hợp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-06-2021

Cách trích dẫn

Thủy, P. T. T. ., Trâm, N. V. Q. ., Cẩm, P. T. H. ., Hường, N. T. D. ., & Trí, T. T. C. . (2021). Chất lượng vi sinh vật của nguồn nước sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(3), 174–180. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/328

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả