Thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của người dân tại một xã đồng bằng duyên hải Miền Trung Việt Nam năm 2018

Các tác giả

  • Ngô Thị Diệu Hường Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Phùng Thị Thu Thủy Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Tôn Thất Cảnh Trí Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/871

Từ khóa:

Thực trạng sử dụng, hóa chất bảo vệ thực vật, nông dân, xã Hương Toàn

Tóm tắt

Nhằm mô tả thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) của nông dân tại một xã đồng bằng duyên hải miền Trung Việt Nam, nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định tính và định lượng được thực hiện tại xã Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế năm 2018. Sử dụng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn để phỏng vấn trực tiếp 403 nông dân và hướng dẫn thảo luận nhóm có trọng tâm để tổ chức 4 cuộc thảo luận. Kết quả nghiên cứu cho thấy 51,6% người dân chọn mua HCBVTV dựa vào kinh nghiệm. Khoảng 45% người dân pha thuốc và xác định liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì, nhãn thuốc. Có 34,5% số người không để ý hướng gió hoặc phun ngược chiều gió. Chỉ có 6,7% đối tượng sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ cơ bản khi pha và phun thuốc. Tỷ lệ người dân vứt bao bì, vỏ thuốc ngay ngoài ruộng là 22,1% và 74,4% gom lại để đổ cùng rác sinh hoạt. Có 22,8% hộ gia đình cất giữ, bảo quản HCBVTV trong nhà, bếp, chuồng gia súc. Việc sử dụng HCBVTV không an toàn ở người dân còn khá cao, chủ yếu dựa vào thói quen và kinh nghiệm cá nhân. Cần tăng cường công tác truyền thông về nguy cơ của HCBVTV nhằm nâng cao kiến thức, hướng đến thực hành sử dụng HCBVTV an toàn cho người dân.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Hường, N. T. D. ., Thủy, P. T. T. ., & Trí, T. T. C. . (2023). Thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của người dân tại một xã đồng bằng duyên hải Miền Trung Việt Nam năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 79–92. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/871

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.