Thực trạng trầm cảm, lo âu, stress ở học sinh trung học phổ thông thành phố Huế năm học 2020 - 2021

Các tác giả

  • Ngô Thị Diệu Hường Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Đào Thị Hồng Diễm Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột
  • Võ Nữ Hồng Đức Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Phùng Thị Thu Thủy Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Tôn Thất Cảnh Trí Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/642

Từ khóa:

Trầm cảm, lo âu, stress, học sinh trung học phổ thông, thành phố Huế

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng trầm cảm, lo âu, stress ở học sinh trung học phổ thông tại thành phố Huế, nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 1062 học sinh trung học phổ thông thành phố Huế
năm học 2020 - 2021. Số liệu được thu thập dựa trên bộ câu hỏi tự điền được thiết kế sẵn và thang đo DASS-21. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ học sinh có biểu hiện trầm cảm, lo âu và stress lần lượt là 46,1%; 68,2% và 49,6%. Có 76,0% học sinh có ít nhất 1 trong 3 biểu hiện, 55,3% học sinh có từ 2 biểu hiện
trở lên và 32,7% học sinh có cả 3 biểu hiện trầm cảm, lo âu, stress. Mức độ biểu hiện từ vừa đến nặng và rất nặng của trầm cảm là 28,9%; lo âu là 48,7% và stress là 32,4%. Cần xây dựng và thực thi ngay các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ trầm cảm, lo âu, stress để bảo vệ và nâng cao sức khỏe tâm thần cho học sinh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

19-07-2022

Cách trích dẫn

Hường, N. T. D. ., Diễm, Đào T. H. ., Đức, V. N. H. ., Thủy, P. T. T. ., & Trí, T. T. C. . (2022). Thực trạng trầm cảm, lo âu, stress ở học sinh trung học phổ thông thành phố Huế năm học 2020 - 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(3), 85–92. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/642

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả