Chi phí điều trị trực tiếp ở bệnh nhân ung thư theo quan điểm người chi trả và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Đắc Quỳnh Anh Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Trần Bình Thắng Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Hoàng Lan Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Thế Thành Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
  • Nguyễn Phạm Thanh Nhân Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1410

Từ khóa:

Chi phí điều trị, ung thư, quan điểm người chi trả

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích chi phí điều trị ung thư theo quan điểm người chi trả và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2022. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phương pháp định lượng trên 334 bệnh nhân ung thư (phổi, gan, vú, đại trực tràng, dạ dày) điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng từ 9/2022 – 12/2022. Chi phí trực tiếp theo quan điểm người chi trả bao gồm chi phí trực tiếp do y tế và chi phí không do y tế. Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến nhằm xác định yếu tố liên quan đến chi phí điều trị. Kết quả cho thấy, tổng chi phí người bệnh chi trả trung bình cho quá trình điều trị ung thư là 44.193.107 đồng trên mỗi bệnh nhân. Chi phí trực tiếp cho y tế chiếm 35,38%; chi phí trực tiếp không liên quan đến y tế chiếm 64,62%. Có 47,6% người bệnh được bảo hiểm y tế hỗ trợ hoàn toàn. Thời gian điều trị, phương pháp điều trị và mức độ đồng chi trả bảo hiểm y tế là các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến chi phí tự chi trả của bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Anh, N. Đắc Q. ., Thắng, T. B. ., Lan, N. H. ., Thành, N. T. ., & Nhân, N. P. T. . (2024). Chi phí điều trị trực tiếp ở bệnh nhân ung thư theo quan điểm người chi trả và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 119–126. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1410

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả