Mô tả hoạt động thể lực và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại một số khu vực nông thôn và đô thị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Các tác giả

  • Trần Bình Thắng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Lương Thị Thu Thắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Yên
  • Nguyễn Minh Tú Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Lê Đình Dương Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Thanh Gia Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Đoàn Vương Diễm Khánh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Văn Hùng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1417

Từ khóa:

Hoạt động thể lực, người cao tuổi, sức khoẻ

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả căt ngang trên 760 người cao tuổi tại một số xã phường tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mô tả hoạt động thể lực và các yếu tố liên quan đến hoạt động thể lực (HĐTL) của người cao tuổi. Phỏng vấn trực tiếp để thu thập các thông tin tại hội gia đình. Đánh giá hoạt động thể lực bằng thang đo Global Physical Activity Questionnaire gồm 4 hoạt động chính hoạt động trong công việc, hoạt động di chuyển, đi lại, hoạt động giải trí và hoạt động tĩnh tại. Hồi quy logistic đa biến được sử dụng để xác định yếu tố liên quan đến hoạt động thể lực. Kết quả cho thấy 35,7% người cao tuổi hoạt động thể lực chưa đạt theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG). Yếu tố liên quan đền HĐTL là nhóm tuổi, mắc bệnh mạn tính, hài lòng về sức khỏe, chất lượng cuộc sống cao và trầm cảm (không) với p < 0,05. Người cao tuổi có HĐTL dưới mức khuyến cáo của TCYTTG khá phổ biến, do đó cần nâng cao nhận thức của người cao tuổi về lợi ích của HĐTL và xây dựng kế hoạch luyện tập HĐTL phù hợp cho người cao tuổi tại cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Thắng, T. B. ., Thắm, L. T. T. ., Tú, N. M. ., Dương, L. Đình ., Gia, N. T. ., Khánh, Đoàn V. D. ., & Hùng, N. V. . (2024). Mô tả hoạt động thể lực và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại một số khu vực nông thôn và đô thị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 182–191. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1417

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>