Tỷ lệ một số chứng bệnh liên quan đến nhiệt và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành ở nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Gia Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Lâm Thị Mỹ Linh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Võ Thanh Long Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Bảo Ly Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Phan Thanh Long Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Trần Bình Thắng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Minh Tú Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
  • Đặng Thị Anh Thư Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/397

Từ khóa:

Chứng bệnh liên quan đến nhiệt, KAP, say nắng/say nóng, nông dân, tiếp xúc nhiệt

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu là xác định tỷ lệ các chứng bệnh liên quan đến nhiệt và mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về các chứng bệnh liên quan đến nhiệt ở nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành điều tra trên 831 nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên bộ câu hỏi phỏng vấn soạn sẵn, từ tháng 6/2020 đến 5/2021. Kết quả cho thấy tỷ lệ chứng bệnh liên quan đến nhiệt chiếm 46,5%, thường gặp nhất là say nắng/say nóng chiếm 40,1%. Kiến thức, thái độ, thực hành đạt về chứng bệnh liên quan đến nhiệt lần lượt là 43,4%, 66,5% và 48,6%. Các yếu tố liên quan đến kiến thức về chứng bệnh bao gồm nhóm tuổi, trình độ học vấn, đã từng tìm cách điều trị chứng/bệnh; thái độ về chứng/bệnh: đã từng tìm cách điều trị chứng/bệnh; thực hành về chứng/bệnh: nhóm tuổi, kinh tế, đã từng tìm cách điều trị chứng bệnh (p < 0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ các chứng bệnh liên quan đến nhiệt còn cao. Kiến thức, thái độ, thực hành về các chứng bệnh này ở đối tượng nghiên cứu còn khá thấp. Cần tăng cường triển khai các hoạt động giáo dục sức khỏe phù hợp để nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống các chứng bệnh liên quan đến nhiệt.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

31-08-2021

Cách trích dẫn

Gia, N. T. ., Linh, L. T. M. ., Long, V. T. ., Ly, N. T. B. ., Long, P. T. ., Thắng, T. B. ., Tú, N. M. ., & Thư, Đặng T. A. . (2021). Tỷ lệ một số chứng bệnh liên quan đến nhiệt và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành ở nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(7), 33–46. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/397

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>