Thực trạng sức khoẻ tâm thần và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trong làn sóng đại dịch COVID-19 thứ nhất tại một số trường đại học khoa học sức khoẻ ở Việt Nam năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Hoàng Thuỳ Linh Trường Đại học Y Dược Huế
  • Nguyễn Thị Miên Hạ Trường Đại học Y Dược Huế; Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Trần Xuân Minh Trí Trường Đại học Y Dược Huế
  • Hoàng Đình Tuyên Trường Đại học Y Dược Huế
  • Trần Thị Mai Liên Trường Đại học Y Dược Huế
  • Võ Văn Thắng Trường Đại học Y Dược Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/382

Từ khóa:

Sức khỏe tâm thần, sinh viên, khối trường khoa học sức khỏe, WHO-5 Well-being Index

Tóm tắt

Nghiên cứu thực hiện nhằm mô tả thực trạng sức khoẻ tâm thần và một số yếu tố liên quan trên sinh viên một số trường đại học khoa học sức khoẻ trong giai đoạn COVID - 19. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 877 sinh viên tại một số trường đại học khoa học sức khỏe ở Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh bằng khảo sát trực tuyến trên cỡ mẫu thuận tiện. Sức khỏe tâm thần được đánh giá bằng bộ công cụ WHO-5 Well-being Index (WHO - 5 ≤ 50: Có dấu hiệu trầm cảm, WHO-5 > 51: Không có dấu hiệu trầm cảm). Các biến số bao gồm đặc điểm chung, sức khỏe cá nhân, hành vi tìm kiếm thông tin về COVID-19. Phân tích hồi quy logistic đa biến để tìm hiểu yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy: 12,7% sinh viên có dấu hiệu trầm cảm trong đại dịch COVID-19. Có mối liên quan giữa sức khỏe tâm thần với các yếu tố như: Chương trình học, tình trạng đảm bảo nguồn tài chính, lo lắng về tương lai, bệnh mãn tính, phàn nàn về sức khỏe hiện tại, tầm quan trọng của tìm kiếm thông tin trên Internet, sự hài lòng chất lượng thông tin về dịch bệnh (p < 0,05). Nhà trường cần đưa ra những hỗ trợ kịp thời về tâm lý cho sinh viên để có thể vượt qua giai đoạn đại dịch

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-07-2021

Cách trích dẫn

Linh, N. H. T. ., Hạ, N. T. M. ., Trí, T. X. M. ., Tuyên, H. Đình ., Liên, T. T. M. ., & Thắng, V. V. . (2021). Thực trạng sức khoẻ tâm thần và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trong làn sóng đại dịch COVID-19 thứ nhất tại một số trường đại học khoa học sức khoẻ ở Việt Nam năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(6), 114–120. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/382

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả