Quan điểm về tác hại của ăn mặn, thực hành ăn giảm mặn và một số yêu tố liên quan của người dân tại một số tỉnh của Việt Nam năm 2019

Các tác giả

  • Phạm Bích Diệp Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hồng Diễm Cục Y tế Dự Phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Lê Thị Hoàn Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trần Phương Thảo Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/161

Từ khóa:

Tác hại của ăn mặn, hành vi giảm ăn mặn, quan điểm của người dân

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện để mô tả quan điểm về tác hại của ăn mặn, thực hành ăn giảm mặn của người dân ở một số tỉnh ở Việt Nam năm 2019 và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu thu thập số liệu trên 4 tỉnh thành trong 1193 người dân. Có 91% người dân cho rằng ăn mặn có hại cho sức khoẻ; từ 54,7 đến 85,3% người dân cho rằng ăn mặn có thể gây một số bệnh cu thể, 78,2 đến 84,3% người dân thực hành một số biện pháp ăn giảm mặn và 58,2% thực hành cả 4 biện pháp ăn giảm mặn; người có quan điểm là ăn mặn có hại cho sức khoẻ có thực hành ăn giảm mặn cao gấp 6,8 lần người có quan điểm là ăn mặn không có hại cho sức khoẻ. Cần thực hiện truyền thông trong cộng đồng về tác hại cu thể của ăn mặn đến sức khoẻ và hướng dẫn các biện pháp ăn giảm mặn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Diệp, P. B. ., Diễm, N. T. H. ., Hoàn, L. T. ., & Thảo, T. P. . (2021). Quan điểm về tác hại của ăn mặn, thực hành ăn giảm mặn và một số yêu tố liên quan của người dân tại một số tỉnh của Việt Nam năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(7), 102–108. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/161

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả