Thực trạng vệ sinh phòng học tại trường Trung học cơ sở Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hồng Diễm Trường Đại học Quang Trung, Bình Định; Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Huy Nga Trường Đại học Quang Trung, Bình Định
  • Chu Văn Thăng Trường Đại học Y Hà Nội
  • Chử Phương Thúy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/591

Từ khóa:

Vệ sinh phòng học, y tế trường học, bệnh học đường

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại trường Trung học cơ sở Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội năm
2019, nhằm mục tiêu mô tả thực trạng điều kiện vệ sinh phòng học nhằm phòng chống mắc các bệnh học đường ở học sinh trung học cơ sở. Kết quả cho thấy điều kiện vệ sinh phòng học tại trường Trung học cơ sở Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đạt hầu hết các tiêu chí về vệ sinh phòng học theo quy định,
tuy nhiên vẫn còn có một số tiêu chí chưa đạt tiêu chuẩn. Có 100% phòng học đạt diện tích trung bình cho học sinh và bảng viết đạt tiêu chuẩn; hệ số chiếu sáng tự nhiên phòng học đáp ứng yêu cầu đạt 88,2%;
tuy nhiên tỷ lệ phòng học có hiệu số bàn ghế và độ rọi chiếu sáng nhân tạo chưa đạt yêu cầu còn khá cao,
lần lượt chiếm 41,8 và 23,5%, chỉ có 29,4% phòng học sử dụng loại bàn ghế cho học sinh đạt chuẩn. Nhà
trường cần đầu tư cải thiện điều kiện vệ sinh phòng học đạt tiêu chuẩn, đặc biệt quan tâm đến điều kiện
trang bị bàn ghế và ánh sáng nhân tạo cho học sinh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2022

Cách trích dẫn

Diễm, N. T. H., Nga, N. H. ., Thăng, C. V. ., & Thúy, C. P. . (2022). Thực trạng vệ sinh phòng học tại trường Trung học cơ sở Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2), 110–115. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/591

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.