Thực trạng hoạt động thể lực và một số yếu tố liên quan ở sinh viên Y học dự phòng, trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022

Các tác giả

  • Trịnh Thanh Xuân Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Dương Thị Minh Thoa Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trần Phương Thảo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Đào Văn Tùng Trường Cao Đẳng Y tế Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/978

Từ khóa:

Sinh viên, Y học dự phòng, hoạt động thể lực

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả thực trạng hoạt động thể lực (HĐTL) và một số yếu tố liên quan ở sinh viên Y học dự phòng trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Số liệu được thu thập qua bộ câu hỏi tự điền từ 215 sinh viên và phân tích bằng phần mềm STATA 14.0. Kết quả cho thấy có 62,3% sinh viên có hoạt động thể lực đủ theo khuyến cáo của WHO. Nghiên cứu đã phát hiện một số yếu tố như giới tính nam (OR = 3,06; 95%CI = 1,59 - 5,91), có đi làm thêm (OR =1,82; 95%CI = 1,02 - 3,24), chơi thể thao, hoạt động thể lực trong thời gian rảnh (OR = 1,91; 95%CI = 0,97 – 3,73), không căng thẳng trong học tập (OR = 2,4; 95%CI = 1,08 – 5,36) có liên quan đến việc tăng hoạt động thể lực ở sinh viên. Cần khuyến khích các sinh viên nữ tăng cường hoạt động thể lực, đặc biệt quan tâm chú trọng đến nhóm sinh viên gặp căng thẳng trong học tập.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Xuân, T. T. ., Thoa, D. T. M. ., Thảo, T. P. ., & Tùng, Đào V. . (2023). Thực trạng hoạt động thể lực và một số yếu tố liên quan ở sinh viên Y học dự phòng, trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 11. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/978

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>