Hiểu biết về nhãn dinh dưỡng và một số yêu tố liên quan của khách hàng ở 5 tỉnh Việt Nam năm 2019

Các tác giả

  • Phạm Bich Diệp Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trần Phương Thảo Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hồng Diễm Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Lê Thị Hoàn Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/160

Từ khóa:

Nhãn dinh dưỡng, thành phần, khách hàng, biết, siêu thị, cửa hàng

Tóm tắt

Lựa chọn thực phâm tiêu dùng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ biết về nhãn dinh dưỡng và mô tả một số yếu tố liên quan của khách hàng đi mua hàng ở siêu thị và cưa hàng bán lẻ tại 5 tỉnh Việt Nam năm 2019. Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang sư dung nghiên cứu định lượng. Kết quả điều tra 1.494 người cho thấy, tỷ lệ khách hàng biết về nhãn dinh dưỡng là 52,7%, từ 42,4% đến 43,7% khách hàng biết đúng là nhãn dinh dưỡng và nhãn hàng hoá là hoàn toàn khác nhau. Thành phần dinh dưỡng trên nhãn dinh dưỡng khách hàng biết đến nhiều nhất là năng lượng (Calo) và ít nhất là Carbonhydrates. Giới, tuổi và nghề nghiệp có mối liên quan với biết về nhãn dinh dưỡng. Như vậy, tỷ lệ khách hàng biết về nhãn dinh dưỡng và thành phần ghi trên nhãn dinh dưỡng còn thấp. Do đó, Bộ Y tế cần truyền thông cho người dân về nhãn dinh dưỡng, thành phần nhãn dinh dưỡng và mối liên quan giữa thông tin dinh dưỡng trên sản phâm và sức khỏe, từ đó người dân có thể lựa chọn những sản phâm có lợi hơn cho sức khoẻ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Diệp, P. B. ., Thảo, T. P. ., Diễm, N. T. H. ., & Hoàn, L. T. . (2021). Hiểu biết về nhãn dinh dưỡng và một số yêu tố liên quan của khách hàng ở 5 tỉnh Việt Nam năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(7), 94–101. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/160

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả