Thực trạng hoạt động thể lực và một số yếu tố liên quan của người dân ở một số tỉnh ở Việt Nam năm 2019

Các tác giả

  • Phạm Bích Diệp Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hồng Diễm Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Lê Thị Hoàn Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/199

Từ khóa:

Người dân, hoạt động thể lực, bệnh không lây nhiễm, người trưởng thành

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu mô tả thực trạng hoạt động thể lực (HĐTL) và một số yếu tố liên quan đến HĐTL của người dân ở một số tỉnh năm 2019. Phương pháp mô tả cắt ngang trên 1193 người dân đi mua hàng tại cửa hàng và siêu thị. Tỷ lệ người dân có HĐTL đủ theo khuyến nghị của WHO là 74,7%. Thời gian hoạt động tĩnh tại trung bình trong một ngày là 3 giờ. Người dân ở Thái Nguyên có HĐTL đủ cao hơn Hà Nội; người kết hôn và người trưởng thành có HĐTL đủ cao hơn người độc thân và nhóm người chưa trưởng thành. Cần phải truyền thông đặc biệt chú trọng hơn nhóm người độc thân, nhóm chưa trưởng thành và nhóm ở Hà Nội để người dân biết lợi ích của việc vận động và giảm nguy cơ
các bệnh không lây nhiễm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Diệp, P. B. ., Diễm, N. T. H. ., & Hoàn, L. T. . (2021). Thực trạng hoạt động thể lực và một số yếu tố liên quan của người dân ở một số tỉnh ở Việt Nam năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(5), 50–57. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/199

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả