Nhận thức về bệnh sa sút trí tuệ của người từ 50 tuổi và một số yếu tố liên quan tại tám tỉnh/thành phố ở Việt Nam

Các tác giả

  • Kim Bảo Giang Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trần Đức Hiếu Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Thị Diễm Hương Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội
  • Phạm Bích Diệp Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1467

Từ khóa:

Người ≥ 50 tuổi, sa sút trí tuệ, nhận thức, yếu tố liên quan

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả nhận thức về bệnh sa sút trí tuệ (SSTT) và một số yếu tố liên quan đến nhận thức về bệnh SSTT của người dân tại tám tỉnh/thành phố ở Việt Nam năm 2021. Nghiên cứu mô tả cắt ngang chọn mẫu nhiều giai đoạn trên 440 người dân từ 50 tuổi trở lên. Kết quả là tỷ lệ người dân trong cộng đồng lo lắng nếu mắc bệnh SSTT là 6,6%, tỷ lệ người dân có mức độ rất lo lắng chiếm 6,1%. Người dân có nhận thức về bệnh SSTT cao nhất là nhận thức nguy cơ 12,4/20 điểm và thấp nhất ở nhận thức rào cản 8,8/20 điểm. Kết quả 4 mô hình phân tích hồi quy logistic cho thấy người dân có trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên; những người đã kết hôn; biết ai đó bị SSTT và có khả năng sẽ đi sàng lọc SSTT là các yếu tố liên quan đến nhận thức về bệnh SSTT. Khuyến nghị từ
kết quả nghiên cứu cho thấy cần truyền thông nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng để họ nâng cao nhận thức về nguy cơ và sự trầm trọng nếu bị bệnh SSTT, giúp họ chủ động phát hiện và dự phòng bệnh SSTT sớm nhất có thể.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

20-03-2024

Cách trích dẫn

Giang, K. B. ., Hiếu, T. Đức ., Hương, N. T. D. ., & Diệp, P. B. . (2024). Nhận thức về bệnh sa sút trí tuệ của người từ 50 tuổi và một số yếu tố liên quan tại tám tỉnh/thành phố ở Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(7), 147–156. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1467

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả