Kết quả hoạt động can thiệp nâng cao kiến thức về quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường của cán bộ y tế tuyến xã tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, 2018 - 2019

Các tác giả

  • Dương Đức Thiện Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Thế Vinh Viện Chiến lược và chính sách y tế, Hà Nội
  • Trần Thị Mai Oanh Viện Chiến lược và chính sách y tế, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/800

Từ khóa:

Can thiệp, kiến thức, trạm Y tế xã, tăng huyết áp, đái tháo đường

Tóm tắt

Nghiên cứu can thiệp không có nhóm đối chứng được thực hiện với toàn bộ y sỹ, bác sỹ (YBS) tại 26 TYT xã thuộc huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội nhằm đánh giá kết quả can thiệp nâng cao kiến thức của y bác sỹ (YBS) trong chẩn đoán, điều trị, tư vấn và quản lý bệnh tăng huyết áp (THA) và đái tháo đường (ĐTĐ). Sự thay đổi trước - sau can thiệp được đánh giá qua kiểm định McNemar với 3 biến số đầu ra về chẩn đoán bệnh; chỉ định thuốc điều trị; và tư vấn nội dung trong thời gian từ tháng 8/2018 đến 8/2019. Sau can thiệp, tỷ lệ YBS chẩn đoán đúng hai bệnh tăng từ 82,6% lên 100% đối với THA độ 1 (p = 0,046) và từ 60,9% lên 90,0% đối với ĐTĐ tuýp 2 (p = 0,083). Tỷ lệ YBS biết về thuốc, chỉ định ban đầu cho bệnh nhân THA, ĐTĐ cũng tăng lên, lần lượt đạt 78,3% (tăng 30,5%, p = 0,035) và 91,3% (tăng 43,5%, p = 0,002). Tuy nhiên, chưa có YBS nào tư vấn cho bệnh nhân với đầy đủ nội dung theo yêu cầu ở cả trước và sau can thiệp. Đánh giá sau can thiệp cho thấy kết quả nâng cao kiến thức của YBS tại tuyến xã về quản lý điều trị THA và ĐTĐ, đặc biệt là kiến thức về chẩn đoán và điều trị bệnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Thiện, D. Đức ., Vinh, N. T. ., Oanh, T. T. M. ., & Nam, V. S. . (2022). Kết quả hoạt động can thiệp nâng cao kiến thức về quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường của cán bộ y tế tuyến xã tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, 2018 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 79–85. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/800

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>