Hiệu quả phương pháp phun mù nóng và phun ULV trong xử lý ổ dịch sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa năm 2018 – 2019

Các tác giả

  • Hồ Quang Hà Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Nguyễn Thành Đông Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Bùi Thanh Phú Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Trịnh Công Thức Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Đinh Quang Nhựt Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Viên Quang Mai Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Lê Xuân Huy Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Đỗ Thái Hùng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/622

Từ khóa:

Phun mù nóng, phun ULV, sốt xuất huyết dengue

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả diệt muỗi Aedes của hai phương pháp phun hóa chất trong xử lý ổ dịch sốt xuất huyết dengue (SXHD) từ 5/2018 đến 4/2019 tại 8 xã thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phun mù nóng sử dụng máy phun Swingfog SN50, dung môi là dầu diesel. Phun thể tích hạt cực nhỏ (ultra low volume - ULV) sử dụng máy phun Fontan, dung môi là nước. Hiệu quả của hai phương pháp phun với hai hóa chất được xác định dựa trên chỉ số mật độ muỗi thực địa trước, sau phun và tỷ lệ muỗi chết sau 24 giờ với muỗi phòng thí nghiệm. Phỏng vấn hộ gia đình để đánh giá tính an toàn, hiệu quả của phương pháp phun. Kết quả, với muỗi thực địa cho thấy hiệu quả diệt muỗi không có khác biệt lớn khi phun hai hóa chất bằng phun ULV và phun mù nóng (Hantox: 43%, 36%; Han-pec: 38%, 23%); với muỗi phòng thí nghiệm cho thấy phun ULV với hai loại hóa chất đều cho hiệu quả diệt muỗi cao hơn so với phun mù nóng. Tỷ lệ người dân đồng ý phun mù nóng chiếm 90% và tiếp tục sử dụng phương pháp này chiếm 93%. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai phương pháp phun cho hiệu quả diệt muỗi như nhau và được cộng đồng chấp nhận.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Hà, H. Q. ., Đông, N. T. ., Phú, B. T. ., Thức, T. C. ., Nhựt, Đinh Q. ., Mai, V. Q. ., Huy, L. X. ., Hùng, Đỗ T. ., & Nam, V. S. . (2022). Hiệu quả phương pháp phun mù nóng và phun ULV trong xử lý ổ dịch sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa năm 2018 – 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 168–175. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/622

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>