Đánh giá hiệu quả giám sát muỗi Aedes Sp bằng bẫy Gravid Aedes Trap tại Đồng Nai năm 2019 - 2020

Các tác giả

  • La Hoàng Huy Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Trọng Thảo Ly Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đỗ Kiến Quốc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Thị Thúy Ngọc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Nguyễn Thùy Duy Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lý Huỳnh Kim Khánh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Vũ Hải Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phan Trọng Lân Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/624

Từ khóa:

Giám sát muỗi, bẫy GAT, Đồng Nai

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả giám sát muỗi Aedes Sp bằng bẫy Gravid Aedes Trap tại Đồng Nai năm 2019 - 2020, so sánh hiệu quả khi thu thập muỗi Aedes sp. bằng bẫy Gravid Aedes Trap (GAT) và máy hút muỗi cầm tay được thực hiện tại 6 xã tại tỉnh Đồng Nai từ tháng 09/2019 đến 12/2020, mỗi xã đặt 30 bẫy GAT và thu thập muỗi 2 tuần/lần tại bẫy GAT và bằng máy hút muỗi cầm tay. Kết quả cho thấy bẫy GAT thu thập được nhiều muỗi Aedes sp. cái hơn 4,6 lần máy hút muỗi cầm tay (3324/715). Cụ thể, bẫy GAT thu thập nhiều muỗi Aedes aegypti hơn máy hút cầm tay 4,2 lần (2745/651) và thu nhiều muỗi Aedes albopictus hơn máy hút cầm tay 9 lần (579/64). Xu hướng véc tơ theo thời gian (chỉ số mật độ muỗi (con/nhà) DI) ở điểm thành thị khi giám sát bằng bẫy GAT gần giống với với khi giám sát bằng máy hút cầm tay. DI muỗi ở điểm nông thôn không có sự tương đồng theo thời gian khi so sánh 2 phương pháp bẫy GAT và máy hút cầm tay. Bẫy GAT hiệu quả, ít tốn công, khách quan hơn phương pháp máy hút cầm tay hiện dùng. Cần xây dựng chỉ số ngưỡng cho giám sát bằng bẫy GAT để thay thế cho chỉ số DI của máy hút muỗi cầm tay.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Huy, L. H. ., Ly, L. T. T. ., Quốc, Đỗ K. ., Ngọc, P. T. T. ., Duy, L. N. T. ., Khánh, L. H. K. ., Hà, V. H. ., & Lân, P. T. . (2022). Đánh giá hiệu quả giám sát muỗi Aedes Sp bằng bẫy Gravid Aedes Trap tại Đồng Nai năm 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 184–193. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/624

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>