Kiến thức và thực hành về phòng chống nhiễm vi rút viêm gan B ở đồng bào Khmer Nam Bộ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh năm 2021

Các tác giả

  • Lê Thị Diễm Trinh Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phan Trọng Lân Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Trà Vinh
  • Cao Mỹ Phượng Trường Đại học Trà Vinh
  • Nguyễn Thị Thu Uyên Trường Đại học Trà Vinh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/673

Từ khóa:

Viêm gan B, người dân từ đủ 18 – 60 tuổ, Khmer Nam Bộ, huyện Trà Cú

Tóm tắt

Bệnh viêm gan B là vấn đề sức khỏe toàn cầu do vi rút viêm gan B gây ra. Mặc dù có khá nhiều nghiên
cứu về viêm gan B, tuy nhiên nhìn chung tỷ lệ kiến thức đúng và thực hành đúng của người dân về phòng chống bệnh còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức và thực hành về phòng chống nhiễm vi rút viêm gan B ở đồng bào Khmer Nam Bộ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh năm 2021,
từ đó có một số kiến nghị kịp thời nâng cao chất lượng cuộc sống, nhận thức và hành vi của mọi người. Nghiên cứu cắt ngang tiến hành trên 400 người dân tộc Khmer Nam Bộ từ đủ 18 – 60 tuổi cho thấy người dân có kiến thức chung tốt chiếm 20%, thực hành chung tốt là 40%. Kết quả này cho thấy người dân có kiến thức và thực hành về phòng chống nhiễm vi rút viêm gan B vẫn còn khá thấp, có mối liên quan giữa kiến thức chung tốt và thực hành chung tốt (p < 0,05). Chính vì thế, cần tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống nhiễm vi rút viêm gan B cho mọi người dân.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-06-2022

Cách trích dẫn

Trinh, L. T. D. ., Tuấn, L. A. ., Lân, P. T. ., Bình, N. T. ., Phượng, C. M. ., & Uyên, N. T. T. . (2022). Kiến thức và thực hành về phòng chống nhiễm vi rút viêm gan B ở đồng bào Khmer Nam Bộ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(3 Phụ bản), 187–194. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/673

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>