Kiến thức về phòng bệnh COVID-19 của người bệnh ngoại trú tại bệnh viện nội tiết tỉnh Nghệ An năm 2021

Các tác giả

  • Đoàn Thị Anh Vân Sở Y tế Nghệ An
  • Nguyễn Minh Sơn Trường Đại học Y Hà Nội
  • Vũ Hải Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Hữu Lê Sở Y tế Nghệ An

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/413

Từ khóa:

Kiến thức, COVID-19, người bệnh ngoại trú

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 335 đối tượng bằng phỏng vấn dựa trên bộ câu hỏi được thiết kế sẵn, nhằm mô tả kiến thức về phòng bệnh COVID-19 của người bệnh ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết tỉnh Nghệ An năm 2021. Kết quả cho thấy, điểm kiến thức có trung vị là 31 (phân vị 25% - 75%: 22 - 35, điểm thấp nhất - cao nhất: 2 - 38). Có 54,0% kiến thức tốt, 19,7% kiến thức trung bình và trong đó 26,3% kiến thức kém về phòng bệnh COVID-19. Nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ kiến thức tốt về phòng bệnh COVID-19 còn thấp, cần đẩy mạnh các biện pháp truyền thông giáo dục sức khỏe và kiến thức phòng bệnh COVID-19 cho người bệnh điều trị ngoại trú, đặc biệt là cách đeo khẩu trang đúng cách và thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-11-2021

Cách trích dẫn

Vân, Đoàn T. A. ., Sơn, N. M. ., Hà, V. H., & Lê, N. H. . (2021). Kiến thức về phòng bệnh COVID-19 của người bệnh ngoại trú tại bệnh viện nội tiết tỉnh Nghệ An năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(8), 9–19. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/413

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả