Đặc điểm dịch tễ bệnh sốt xuất huyết dengue tại Đồng Nai 2016 – 2020

Các tác giả

 • Bạch Thái Bình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
 • Trần Minh Hòa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
 • Phan Văn Phúc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
 • Ngô Đức Tông Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
 • Hồ Đức Thịnh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
 • Đỗ Kiến Quốc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Châu Hoàng Diệu Trang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
 • Trần Nguyễn Thanh Minh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
 • Lê Minh Quyết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
 • Vũ Hải Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Văn Hòa Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/613

Từ khóa:

Sốt xuất huyết dengue, vi rút, Đồng Nai

Tóm tắt

Nghiên cứu hồi cứu số liệu sốt xuất huyết dengue giai đoạn 2016 - 2020 nhằm mô tả đặc điểm dịch tễ học của bệnh tại Đồng Nai. Kết quả cho thấy giai đoạn 2016 – 2020, sốt xuất huyết dengue lưu hành ở mức cao tại Đồng Nai với 1.490 ca mắc mắc/100.000 dân và tập trung chủ yếu tại huyện Nhơn Trạch và Long Thành. Ghi nhận có 4 týp vi rút dengue cùng lưu hành giai đoạn 2011 - 2016, nhưng từ 2017 đến 2020 không ghi nhận sự lưu hành của týp vi rút DENV-3. Kết quả cũng ghi nhận có sự thay đổi về tỉ lệ mắc theo địa bàn trong tỉnh và thay đổi theo thời gian (theo từng tháng trong năm và theo từng giai đoạn). Sự thay đổi này có thể liên quan đến sự thay đổi quần thể cảm nhiễm, đó là hiện tượng nhập cư của người lao động
đến Đồng Nai làm việc từ khắp các vùng, miền trong cả nước.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Bình, B. T. ., Hòa, T. M. ., Phúc, P. V. ., Tông, N. Đức ., Thịnh, H. Đức ., Quốc, Đỗ K. ., Trang, C. H. D. ., Minh, T. N. T. ., Quyết, L. M. ., Hà, V. H. ., & Hòa, N. V. . (2022). Đặc điểm dịch tễ bệnh sốt xuất huyết dengue tại Đồng Nai 2016 – 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 93–98. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/613

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>