Kiến thức và thái độ về phòng chống tai nạn thương tích của học sinh ở một trường Trung học cơ sở, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quỳnh Phương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Thị Oanh Trường Đại học Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/60

Từ khóa:

Kiến thức, thái độ, phòng chống tai nạn thương tích, học sinh

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1020 học sinh trường THCS Lê Ích Mộc, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng thực hiện từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020 nhằm mô tả kiến thức và thái độ của học sinh trong phòng chống tai nạn thương tích tại địa bàn này. Kết quả: Tỉ lệ kiến thức đạt là 52,6%, có 62,25% đã từng được cung cấp thông tin về tai nạn thương tích và nguồn cung cấp thông tin chủ yếu là gia đình (20,6%), ti vi (16,9%) và mạng xã hội (16,4%). Tỉ lệ điểm kiến thức trung bình/điểm tối đa của các loại hình tai nạn thương tích đạt từ 50% đến 65%. Có 58,8% học sinh có thái độ thiếu tích cực trong phòng tránh tai nạn thương tích. Tỉ lệ kiến thức không đạt cao hơn ở học sinh nam (54,1% và 40% ở nữ), học sinh khối lớp 6 (53,5% và 44,9% ở các khối 7,8,9) và học sinh có thái độ thiếu tích cực trong phòng chống tai nạn thương tích (55,3% và 35,7%). Kết quả nghiên cứu cho thấy, chúng ta cần tăng cường công tác giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và thái độ cho học sinh, đặc biệt là học sinh nam và các khối lớp thấp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Giang, H. T. ., Phương, N. Q. ., Hùng, N. Q. ., Thắm, N. T. ., & Oanh, P. T. . (2021). Kiến thức và thái độ về phòng chống tai nạn thương tích của học sinh ở một trường Trung học cơ sở, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 265–272. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/60

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>