Sự hài lòng về dịch vụ tiêm chủng mở rộng và một số yếu tố liên quan ở các bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại Trạm Y tế xã, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Trần Thị Bích Hồi Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Chính Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hải Phòng
  • Đào Thị Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/6

Từ khóa:

Tiêm chủng mở rộng, bà mẹ có con dưới một tuổi, sự hài lòng

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mô tả sự hài lòng về dịch vụ tiêm chủng mở rộng và một số yếu tố liên quan ở các bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại trạm y tế xã, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2019. Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 300 bà mẹ có con dưới 1 tuổi ở 5 xã huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng về dịch vụ tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế xã cho thấy: Tỷ lệ hài lòng chung của bà mẹ với dịch vụ tiêm chủng mở rộng tại Trạm y tế xã là 74,0% và không hài lòng là 26,0%. Tỷ lệ trả lời về thái độ của cán bộ y tế (CBYT) với bà mẹ, 17,0% thái độ rất quan tâm, chu đáo; 43,7% quan tâm, chu đáo; 37,7% thái độ bình thường; chỉ 0,2% lạnh nhạt. Trả lời về chất lượng dịch vụ tiêm chủng: 3,7% cho rằng đạt mức độ rất tốt, 54,0% cho rằng đạt mức độ tốt, 42,0% chấp nhận được dịch vụ và 0,3% cho rằng rất kém. Có sự khác biệt giữa mức độ hài lòng về dịch vụ tiêm chủng ở nhóm bà mẹ thường xuyên được tư vấn trước tiêm chủng (80,3%) với nhóm bà mẹ không hoặc không thường xuyên được tư vấn trước tiêm chủng (46,6%). Có sự khác biệt giữa mức độ hài lòng về dịch vụ tiêm chủng ở nhóm bà mẹ được tư vấn thường xuyên sau tiêm chủng (79,5%) với nhóm bà mẹ được tư vấn không thường xuyên sau tiêm chủng (62,1%).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tiểu sử Tác giả

Trần Thị Bích Hồi, Trường Đại học Y Dược Hải PhòngĐã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Bích Hồi, T. T., Chính, N. Q., Ngọc, Đào T., & Hùng, N. Q. (2021). Sự hài lòng về dịch vụ tiêm chủng mở rộng và một số yếu tố liên quan ở các bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại Trạm Y tế xã, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 11–24. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/6

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>