Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ về sức khỏe sinh sản vị thành niên và thực hành tình dục an toàn của học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, Hải Phòng năm 2021

Các tác giả

  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Xuân Bách Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Thị Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Thị Oanh Trường Đại học Hải Phòng
  • Trần Thị Thúy Hà Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thế Anh Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/567

Từ khóa:

Kiến thức, thái độ, thực hành, sức khỏe sinh sản, vị thành niên, tình dục an toàn

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 435 học sinh trường Trung học phổ thông (THPT) Phan Đăng Lưu, Hải Phòng thực hiện từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2021 nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ của học sinh về sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi vị thành niên và thực hành tình dục an toàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy các các yếu tố liên quan đến kiến thức đạt gồm: giới tính nữ (OR = 1,5; 95% CI: 1,2 - 2,3), học lực từ khá trở lên (OR = 0,16; 95% CI: 0,1 - 0,4) và có phòng riêng (OR = 2,4; 95% CI: 1,6 - 3,8). Yếu tố liên quan đến thái độ đạt của học sinh là giới nữ (OR = 1,7; 95% CI: 1,1 - 2,5). Sự cần thiết phối hợp của nhà trường, gia đình và xã hội để cung cấp các kiến thức về sức khỏe sinh sản cho các em ở lứa tuổi vị thành niên.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

18-02-2022

Cách trích dẫn

Giang, H. T. ., Bách, N. X. ., Ngọc, P. T., Oanh, P. T. ., Hà, T. T. T. ., & Anh, N. T. . (2022). Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ về sức khỏe sinh sản vị thành niên và thực hành tình dục an toàn của học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, Hải Phòng năm 2021 . Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(1), 318–325. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/567

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>