Thực trạng quản lý điều trị ngoại trú bệnh nhân tăng huyết áp tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, Hải Dương năm 2018 - 2019

Các tác giả

  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trần Thị Thanh Trung tâm Y tế Nam Sách, Hải Dương
  • Trần Thị Thúy Hà Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Chính Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/40

Từ khóa:

Quản lý điều trị, bệnh tăng huyết áp, tuân thủ điều trị

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mục tiêu mô tả thực trạng quản lý điều trị ngoại trú bệnh nhân tăng huyết áp tại Trung tâm y tế Nam Sách, Hải Dương năm 2018 - 2019. Kết quả điều tra 510 bệnh nhân từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019: 62,9% bệnh nhân tuân thủ điều trị chung; 50,6% bệnh nhân được điều trị đạt huyết áp mục tiêu. Tỷ lệ bệnh nhân được quản lý điều trị tốt là 45,5%. Tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp có biến chứng là 39,8%. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế Nam Sách được quản lý điều trị tốt còn thấp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Khuê, P. M., Thanh, T. T. ., Hà, T. T. T., & Chính, N. Q. (2021). Thực trạng quản lý điều trị ngoại trú bệnh nhân tăng huyết áp tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, Hải Dương năm 2018 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 134–140. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/40

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

Các bài báo tương tự

1 2 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.