Mức độ vận động thể lực ở người bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Trung Trường Đại học Trà Vinh
  • Huỳnh Thị Hồng Thu Trường Đại học Trà Vinh
  • Lê Thị Kiều Xuân Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận
  • Đặng Văn Thạch Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/86

Từ khóa:

Vận động thể lực, tăng huyết áp, GPAQ

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả mức độ vận động thể lực (VĐTL) theo khuyến cáo ở người bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2020. Thiết kế mô tả cắt ngang trên 279 người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú bằng phỏng vấn trực tiếp với công cụ GPAQ (Global physical activity questionnaire). Kết quả cho thấy người bệnh tăng huyết áp trong nghiên cứu có cường độ VĐTL đạt mức khuyến cáo là 70,6%. Đối tượng có học vấn trung học phổ thông trở lên tham gia VĐTL đạt khuyến cáo cao hơn (77,6% so với 63,9%) có ý nghĩa thống kê (p = 0,03). Người bệnh có công việc buôn bán liên quan cường độ VĐTL thấp hơn tiêu chuẩn với p = 0,01. Nghiên cứu nhận định sự tuân thủ VĐTL ở người bệnh còn hạn chế trong quản lý bệnh tăng huyết áp. Các yếu tố liên quan như sự hỗ trợ xã hội, đặc điểm công
trình an sinh công cộng và yếu tố tâm lý nên được khảo sát ở nghiên cứu tiếp theo.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Trung, N. V. ., Thu, H. T. H. ., Xuân, L. T. K. ., & Thạch, Đặng V. . (2021). Mức độ vận động thể lực ở người bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 134–142. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/86

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc