Tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Trà Vinh năm 2020

Các tác giả

  • Thạch Thị Út Huyền Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đoàn Thị Ngọc Hân Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Minh Trang Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/452

Từ khóa:

Tuân thủ điều trị, đái tháo đường tuýp 2

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác đinh tỉ lệ tuân thủ điều trị và mô tả các yếu tố liên quan ở bệnh nhân điều trị ngoại trú đái tháo đường (ĐTĐ) tuýp 2. Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2020, 385 bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Trà Vinh được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi soạn sẵn có cấu trúc về các nhóm tuân thủ điều trị. Tỉ lệ tuân thủ dùng thuốc là 86,5%, tuân thủ hoạt động thể lực là 69,1%, tuân thủ dinh dưỡng là 49,6% và tuân thủ kiểm soát đường huyết là 3,4%. Các yếu tố có liên quan với tuân thủ điều trị gồm nhóm tuổi, dân tộc, học vấn, nơi ở, tình trạng kinh tế và bệnh đi kèm. Tuân thủ về kiểm soát đường huyết có liên quan với bệnh thận (PR = 5,39, KTC 95% [1,66 – 17,53]). Do các tỉ lệ tuân thủ điều trị ở bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 còn chưa cao, cần tăng cường hướng dẫn và có các biện pháp hỗ trợ giúp cải thiện tuân thủ điều trị cho bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Huyền, T. T. Út ., Hân, Đoàn T. N. ., & Trang, N. T. M. . (2021). Tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Trà Vinh năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 178–187. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/452