Hiệu quả sử dụng bẫy Gravid Aedes trap (GAT) trong giám sát muỗi sốt xuất huyết dengue tại Hà Nội và Nam Định năm 2018 - 2019

Các tác giả

  • Phạm Tuấn Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Trọng Dược Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Mai Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/626

Từ khóa:

Aedes aegypti, Aedes albopictus, Gravid Aedes Trap, véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue

Tóm tắt

Nghiên cứu điều tra cắt ngang thu thập muỗi Aedes hàng tuần bằng bẫy Gravid Aedes Trap (GAT) và máy hút cầm tay (MHCT) tại 180 hộ gia đình thuộc 6 xã, phường ở Thành phố Hà Nội và tỉnh Nam Định từ tháng 7/2018 - 5/2019 nhằm đánh giá hiệu quả việc sử dụng bẫy GAT trong giám sát véc tơ tại Hà Nội và Nam Định. Tổng số muỗi bắt được bởi cả hai phương pháp là 4930, trong đó số muỗi Ae. aegypti bắt bằng bẫy GAT là 1357 cao hơn 3,69 lần bắt bằng MHCT. Tổng số muỗi Ae. albopictus bắt bằng bẫy GAT là 3072, cao hơn 22,9 lần bắt bằng MHCT. Tại Hà Nội và Nam Định đều ghi nhận số lượng muỗi bắt bằng bẫy GAT nhiều hơn so với bắt bằng MHCT ở cả hai loài. Các chỉ số mật độ muỗi, chỉ số nhà có muỗi bằng bẫy GAT cao hơn so với MHCT. Độ nhậy và độ đặc hiệu của bẫy GAT cũng cao hơn phương pháp bắt bằng MHCT. Bắt muỗi bằng bẫy GAT không phụ thuộc vào người điều tra, tính ổn định cao và dễ sử dụng, nên bẫy GAT có thể xem xét áp dụng rộng rãi trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue ở Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Anh, P. T. ., Dược, V. T. ., Nam, V. S. ., Anh, N. T. M. ., & Dương, T. N. . (2022). Hiệu quả sử dụng bẫy Gravid Aedes trap (GAT) trong giám sát muỗi sốt xuất huyết dengue tại Hà Nội và Nam Định năm 2018 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 202–209. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/626

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 > >>