Ổ bọ gậy nguồn loài muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại một số điểm sinh thái khác nhau trên địa bàn Hà Nội năm 2019

Các tác giả

  • Vũ Trọng Dược Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Vũ Phong Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Tuấn Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Mai Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/614

Từ khóa:

Ổ bọ gậy nguồn, dụng cụ chứa nước, Aedes albopictus và Aedes aegypti

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại 3 quận/huyện trọng điểm dịch bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD) của Hà Nội (đặc trưng cho khu vực nội thành, ngoại thành và vùng tiếp giáp) nhằm xác định sự phân bố và ổ bọ gậy nguồn (BGN) của muỗi truyền bệnh SXHD vào tháng 5 và tháng 10/2019. Kết quả cho thấy cả 3 khu vực đều có mặt cả 2 loài bọ gậy (BG) Aedes aegypti và Aedes albopictus trong hơn 8 chủng loại dụng cụ chứa nước (DCCN). Khu vực nội thành và giáp ranh, mật độ BG của muỗi Aedes aegypti cao hơn muỗi Aedes albopictus, ngược lại tại khu vực ngoại thành mật độ BG của muỗi Aedes albopictus cao hơn muỗi Aedes aegypti. Ổ BGN Aedes aegypti tại Hà Nội không thay đổi vào đầu và cuối mùa mưa đều là bể > 500 lít (chiếm tỷ lệ 38 và 39,1%), chậu cảnh (24,5 và 14,4%) và xô thùng chậu (20 và 20,9%). Ổ BGN Aedes albopictus tháng 5/2019 là bể > 500 lít (chiếm tỷ lệ 48%), xô thùng chậu (22%) và phế thải, chậu cảnh (lần lượt 12,8% và 12,6%); tháng 10/2019 là chậu cảnh (28,9%), xô thùng chậu (24,5%) và bể > 500 lít, phế thải (lần lượt 20,6% và 18,7%). Thông điệp cho người dân về biện pháp diệt BG Aedes thích hợp nhất tại thành phố Hà Nội là thả cá ăn bọ gậy hoặc đậy nắp kín DCCN, thau cọ và thu gom phế thải.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Dược, V. T. ., Phong, T. V. ., Anh, P. T. ., Anh, N. T. M. ., Nam, V. S. ., & Dương, T. N. . (2022). Ổ bọ gậy nguồn loài muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại một số điểm sinh thái khác nhau trên địa bàn Hà Nội năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 99–106. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/614

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>