Tìm hiểu sự lưu hành Arboviruses trên muỗi Aedes tại một số địa phương miền Bắc Việt Nam, 2016-2019

Các tác giả

 • Trần Vũ Phong Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Hải Sơn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Văn Soái Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Trần Thị Minh Tâm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Phan Hà Mỵ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thuỳ Linh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Tuấn Anh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
 • Đỗ Đức Lưu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nam Định
 • Nguyễn Thị Kiều Anh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
 • Nguyễn Nhật Cảm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
 • Nguyễn Thị Lan Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/190

Từ khóa:

Arboviruses, DENV, CHIKV, ZIKA, muỗi Aedes

Tóm tắt

Trong các vi rút truyền qua muỗi Aedes, bên cạnh vi rút DENV vi rút ZIKAV, CHIKV đang có xu hướng lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định sự lưu hành của muỗi Aedes nhiễm DENV, CHIKV và ZIKAV tại một số địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết hàng năm cao ở miền Bắc Việt Nam trong thời gian 2016-2019. Trong năm 2016, nghiên cứu được thực hiện tại 3 xã phường của tỉnh Nam Định và 6 xã phường của Hà Nội. Muỗi Ae. aegypti và Ae. albopictus phát hiện được hầu hết ở các xã phường nghiên cứu. Muỗi Ae. aegypti chiếm tỷ trọng lớn ở các phường nội thành, nơi luôn có các ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện hàng năm. Phân tích tổng số 622 muỗi Ae. aegypti và Ae. albopictus từ các điểm nghiên cứu bằng kỹ thuật real-time RT PCR đa mồi phát hiện DENV/CHIKV/ ZIKAV chưa phát hiện thấy muỗi Aedes nhiễm DENV/CHIKV/ZIKAV. Áp dụng thêm kỹ thuật Pan RT-PCR chi Flaviviruses, Alphaviruses và Phelbovirus phân tích 478 muỗi Ae. aegypti thu thập tại Hà Nội năm 2019 cũng không phát hiện muỗi nhiễm các vi rút này. Vẫn có sự lưu hành của muỗi Aedes tại Nam Định và Hà Nội, chưa phát hiện thấy muỗi Aedes nhiễm DENV, CHIKV và ZIKAV. Các giám sát lưu hành Arbovirus trên muỗi cần tiếp tục duy trì, áp dụng thêm các kỹ thuật sinh học phân tử như Pan RT-PCR sàng lọc các chi/nhóm vi rút sẽ giúp tăng hiệu quả giám sát.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Phong, T. V. ., Sơn, N. H., Soái, N. V., Tâm, T. T. M. ., Mỵ, P. H. ., Linh, N. T. ., Anh, N. T. ., Lưu, Đỗ Đức ., Anh, N. T. K. ., Cảm, N. N. ., & Anh, N. T. L. (2021). Tìm hiểu sự lưu hành Arboviruses trên muỗi Aedes tại một số địa phương miền Bắc Việt Nam, 2016-2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(6), 151–159. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/190

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>