Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội năm 2019

Các tác giả

  • Trần Quang Trung Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thùy Linh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Lê Thị Hiên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thu Hiền Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Bùi Thị Quỳnh Trâm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Nguyễn Thị Kiều Anh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hải Yến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Hoàng Đức Phúc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/203

Từ khóa:

Dinh dưỡng, trẻ em dưới 5 tuổi, Ba Vì, Hà Nội

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả thực trạng dinh dưỡng trẻ em và một số yếu tố liên quan ở dưới 5 tuổi tại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội năm 2019. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 1517 trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi, gầy còm và thừa cân béo phìở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Ba Vì năm 2019 lần lượt là 9,1%, 14,9%, 5,4% và 3,4%. Tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân và thấp còi trong nghiên cứu khá cao so với các quận huyện khác tại Hà Nội. Yếu tố tuổi và cân nặng sơ sinh liên quan đến suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Ba Vì. Do đó, cần đề xuất biện pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại huyện Ba Vì, đặc biệt cần quan tâm đến theo dõi và chăm sóc phụ nữ trong quá trình mang thai.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Trung, T. Q. ., Linh, N. T. T. ., Hiên, L. T. ., Hiền, N. T. T. ., Trâm, B. T. Q., Anh, N. T. K. ., Yến, N. T. H., & Phúc, H. Đức . (2021). Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(5), 82–89. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/203

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.