Sự lưu hành của các týp huyết thanh vi rút dengue gây bệnh sốt xuất huyết tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2003 - 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Tuyết Vân Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Phan Thị Tuyết Nga Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Lê Văn Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Nguyễn Văn Trung Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Lê Dương Minh Quân Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Viên Chinh Chiến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/609

Từ khóa:

Vi rút, sốt xuất huyết dengue, týp huyết thanh, real-time RT-PCR, rRT-PCR

Tóm tắt

Bệnh sốt xuất huyết được truyền sang người qua trung gian muỗi bị nhiễm vi rút Dengue (DENV). Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả sự lưu hành của các týp huyết thanh DENV tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn năm 2003 – 2020 bằng hồi cứu 5.345 mẫu huyết thanh được xác định týp DENV bằng kỹ thuật RT-PCR/ rRT-PCR. Kết quả nghiên cứu cho thấy tại khu vực Tây Nguyên có sự lưu hành của cả 4 týp DENV trong đó DENV2 chiếm tỷ lệ cao nhất (47,48%), tiếp đến là DENV1 (38,15%); DENV4 (12,97%) thấp nhất là DENV3 (1,40%). Diễn tiến của các týp DENV khá tương đồng theo các tháng trong năm song theo diễn tiến hàng năm thì týp huyết thanh DENV3 và DENV4 không xuất hiện thường xuyên. DENV4 có xu hướng gia tăng mạnh trong những năm gần đây, nhất là những năm bùng phát dịch. Từ năm 2003 đến 2020 tại khu vực Tây Nguyên có sự lưu hành của cả 4 týp huyết thanh DENV, những năm gần đây chủ yếu là DENV2 và DENV1. Cần tiếp tục giám sát sự lưu hành của DENV để phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue tốt hơn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Vân, N. T. T. ., Nga, P. T. T. ., Tuấn, L. V. ., Trung, N. V. ., Quân, L. D. M. ., & Chiến, V. C. . (2022). Sự lưu hành của các týp huyết thanh vi rút dengue gây bệnh sốt xuất huyết tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2003 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 64–69. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/609

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>