Thực trạng bệnh đái đường tháo đường tuýp 2 ở người dân từ 30 tuổi trở lên tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai năm 2020

Các tác giả

  • Phạm Thị Thúy Hoa Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Ngô Thị Hải Vân Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Lê Đình Trâm Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai
  • Hồ Ngọc Gia Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai
  • Phạm Chí Quang Trung tâm y tế huyện Phú Thiện, Gia Lai
  • Nông Thị Nhân Trung tâm y tế huyện Phú Thiện, Gia Lai
  • Viên Chinh Chiến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/438

Từ khóa:

Đái tháo đường, người từ 30 tuổi trở lên, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Tóm tắt

Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe công cộng với số ca mắc và tử vong cao. Tỷ lệ mắc ĐTĐ tuýp 2 trên nhóm 20 -79 tuổi của Việt Nam năm 2019 là 6,0% và tại Gia Lai ở người ≥ 45 tuổi là 4,9% năm 2009. Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả thực trạng bệnh ĐTĐ tuýp 2 và một số yếu tố nguy cơ trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai năm 2020. Một nghiên cứu mô tả cắt ngang đã được triển khai trên 600 người dân từ 30 tuổi trở lên sống tại huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai (2020) bằng phương pháp chọn ngẫu nhiên phân tầng thông qua phỏng vấn bộ câu hỏi, đo các chỉ số nhân trắc và xét nghiệm đường huyết lúc đói. Kết quả cho thấy tỷ lệ người tham gia bị đái tháo đường và tiền đái tháo đường tương ứng là 8,5% và 22,5%. Người trong nhóm 50 – 59 tuổi có tỷ lệ đái tháo đường chiếm tỷ lệ cao nhất (16,0%). Có mối liên quan giữa tuổi (OR = 2,4; KTC95%: 1,26 – 4,49), thừa cân béo phì (OR = 3,66, KTC95%: 1,4 – 9,63), và tiền sử gia đình có người mắc bệnh đái tháo đường (OR = 8,07, KTC95%: 4,07 – 15,97) với bệnh đái tháo đường type 2. Cần tăng cường biện pháp can thiệp về nhận thức và thay đổi hành vi trong dự phòng và điều trị ĐTĐ phù hợp cho từng nhóm tuổi và nhóm thừa cân béo phì.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Hoa, P. T. T. ., Vân, N. T. H. ., Trâm, L. Đình ., Gia, H. N. ., Quang, P. C. ., Nhân, N. T. ., & Chiến, V. C. . (2021). Thực trạng bệnh đái đường tháo đường tuýp 2 ở người dân từ 30 tuổi trở lên tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 73–80. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/438

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>