Sự biến động chỉ số véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại khu vực Tây Nguyên, 2011 - 2020

Các tác giả

  • Phan Đình Thuận Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Trần Thị Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Trần Tường Vi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Trương Xuân Toàn Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Viên Chinh Chiến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/615

Từ khóa:

Véc tơ sốt xuất huyết dengue, sốt xuất huyết dengue, khu vực Tây Nguyên

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng hồi cứu các chỉ số véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD) được giám sát và báo cáo hàng tháng từ tháng 1/2011 - 12/2020 tại 04 tỉnh khu vực Tây Nguyên. Phân tích các chỉ số véc tơ gồm chỉ số mật độ muỗi (DI), chỉ số Breteau (BI) tại các điểm giám sát nhằm mô tả sự biến động chỉ số véc tơ liên quan đến đề xuất các biện pháp phòng chống phù hợp. Kết quả cho thấy các tháng đều ghi nhận sự hiện diện của muỗi và lăng quăng/bọ gậy muỗi Aedes aegypti truyền bệnh SXHD. Chỉ số mật độ muỗi dao động từ 0,2 đến 0,44 con/nhà; chỉ số BI dao động từ 13,7 đến 31,2. Các chỉ số thường bắt đầu tăng cao từ tháng 5 đến tháng 10, đỉnh vào tháng 7. Mùa mưa DI (0,23 - 0,46), BI (20,8 - 29,0) cao hơn mùa khô DI (0,19 - 0,28), BI (13,2 - 21,1). Năm 2016 ghi nhận chỉ số véc tơ cao nhất với BI trung bình: 24,3 (cao nhất: 186,7); DI trung bình: 0,33 (cao nhất: 1,9). Chỉ số véc tơ trung bình theo tháng, mùa, năm tại khu vực Tây Nguyên thường không cao (BI < 30, DI < 0,5); các chỉ số véc tơ cao ở tỉnh Kon Tum, Gia Lai và thấp hơn ở Đắk Lắk, Đắk Nông.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Thuận, P. Đình ., Trang, T. T. ., Vi, T. T. ., Toàn, T. X. ., & Chiến, V. C. . (2022). Sự biến động chỉ số véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại khu vực Tây Nguyên, 2011 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 107–114. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/615

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.