Mối liên quan giữa rối loạn lipid máu và thừa cân/béo phì ở người trưởng thành trong cộng đồng tỉnh Đắk Lắk

Các tác giả

 • Đinh Hữu Hùng Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk
 • Đỗ Văn Dũng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vũ Anh Nhị Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lê Văn Tuấn Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thân Trọng Quang Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk
 • Đặng Thị Xuyến Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk
 • Nguyễn Ngọc Như Khuê Bệnh viện đa khoa Tây Nguyên, Đắk Lắk
 • Vũ Thị Thu Hường Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk
 • Vũ Thị Lan Anh Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk
 • Nguyễn Hoàng Anh Thư Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk
 • Tào Thị Hoa Trường Đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/437

Từ khóa:

Tỷ lệ hiện mắc, rối loạn lipid máu, thừa cân/béo phì, mối liên quan

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu là xác định tỷ lệ hiện mắc rối loạn lipid máu và mô tả mối liên quan giữa thừa cân/béo phì và rối loạn lipid máu ở người trưởng thành trong cộng đồng tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa vào cộng đồng đã được thực hiện từ 3/2019 đến 01/2020. Có 2089 đối tượng nghiên cứu đã được chọn bằng phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn. Chúng tôi dùng bộ câu hỏi được soạn sẵn để thu thập các thông tin cần thiết qua phỏng vấn, khám bệnh và xét nghiệm máu. Phân tích hồi quy logistic giúp xác định mối liên quan giữa rối loạn lipid máu và thừa cân/béo phì. Trong số 2089 đối tượng, tỷ lệ hiện mắc rối loạn lipid máu là 43,2%. Tỷ lệ rối loạn lipid máu chưa được chẩn đoán là rất cao (86,7%). Kết quả phân tích hồi quy logistic cho thấy thừa cân/béo phì liên quan độc lập với sự gia tăng nguy cơ rối loạn lipid máu (OR = 1,64; KTC 95%: 1,28 - 2,10; p < 0,001). Như vậy, tỷ lệ hiện mắc rối loạn lipid máu ở người trưởng thành trong tại tỉnh Đắk Lắk ở mức cao, nhất là rối loạn lipid máu chưa được chẩn đoán. Thừa cân/béo phì liên quan độc lập với sự gia tăng nguy cơ rối loạn lipid máu.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Hùng, Đinh H. ., Dũng, Đỗ V. ., Nhị, V. A. ., Tuấn, L. V. ., Quang, T. T. ., Xuyến, Đặng T. ., Khuê, N. N. N. ., Hường, V. T. T. ., Anh, V. T. L. ., Thư, N. H. A. ., & Hoa, T. T. . (2021). Mối liên quan giữa rối loạn lipid máu và thừa cân/béo phì ở người trưởng thành trong cộng đồng tỉnh Đắk Lắk. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 65–72. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/437

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>