Đặc điểm phân tử và cây phát sinh loài của các loài muỗi thuộc giống Anopheles và Cellia tại các vùng trọng điểm sốt rét ở Khánh Hòa và Bình Phước, Việt Nam năm 2018 - 2019

Các tác giả

  • Vũ Thị Liễu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Công Tú Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Vũ Phong Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Viết Hoàng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Hải Sơn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Hoàng Ngọc Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Yên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Vi Ánh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/404

Từ khóa:

Anopheles, ITS2, COI

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định đặc điểm phân tử và xây dựng cây phát sinh loài của các loài muỗi thuộc giống Anopheles Cellia được thu thập tại Khánh Hòa và Bình Phước bằng cách sử dụng trình tự của ADN ribosome (rADN)-ITS2 và DNA ty thể (mtDNA)- COI. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Anopheles dissidens Taai & Harbach và Anopheles saeungae Taai & Harbach, được định danh dựa trên hai trình tự ITS2 và COI, lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam. So với COI thì trình tự ITS2 được sử dụng để sắp xếp chính xác phân giống, dòng và nhóm trong cả hai phân giống Anopheles Cellia trong khi COI không phù hợp với phân loại hình thái trong phân loại dưới giống. Nghiên cứu này đã cung cấp thông tin phân loại học phân tử và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng dữ liệu phân tử như một cách tiếp cận có hệ thống các phân loại hình thái các loài muỗi Anopheles.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

31-08-2021

Cách trích dẫn

Liễu, V. T. ., Tú, T. C. ., Phong, T. V. ., Hoàng, N. V. ., Sơn, T. H. ., Anh, H. N. ., Yên, N. T. ., Ánh, N. V. ., & Nam, V. S. . (2021). Đặc điểm phân tử và cây phát sinh loài của các loài muỗi thuộc giống Anopheles và Cellia tại các vùng trọng điểm sốt rét ở Khánh Hòa và Bình Phước, Việt Nam năm 2018 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(7), 98–107. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/404

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>