Tỷ lệ cận thị và các yếu tố liên quan ở học sinh Trung học cơ sở tại Thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình năm 2019

Các tác giả

  • Lê Thị Lệ Thu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình, Quảng Bình
  • Võ Thanh Long Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Trịnh Phú Tùng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Trần Duy An Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Đặng Nguyễn Triều Nguyên Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Minh Tú Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Phan Văn Năm Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Nguyễn Thanh Gia Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/383

Từ khóa:

Cận thị, học sinh trung học cơ sở, Quảng Bình

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ hiện mắc cận thị ở học sinh trung học cơ sở tại thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình năm 2019 và mô tả một số yếu tố liên quan đến mắc cận thị ở đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 799 đối tượng học sinh (khối lớp 6 - lớp 9) tại 10 trường trung học cơ sở trên địa bàn Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ học sinh trung học cơ sở mắc cận thị chiếm 35,8%. Một số yếu tố liên quan đến mắc cận thị ở đối tượng nghiên cứu bao gồm: Yếu tố gia đình (có người cận thị với OR = 2,5; KTC 95%:1,8 - 3,6), tình trạng học thêm (học sinh học thêm từ 1 - 2 giờ/ngày với OR = 1,6; KTC 95%: 1,1 - 2,3), thói quen chơi game (học sinh chơi game < 1 giờ/ngày với OR = 1,5; KTC 95%:1,1 - 2,1, chơi từ 1 - 2 giờ/ngày với OR = 2,2; KTC 95%:1,4 - 3,5, chơi > 2 giờ/ngày với OR = 3,2; KTC 95%:1,6 - 6,5). Tỷ lệ cận thị ở học sinh trung học cơ sở khá cao. Do đó, gia đình và nhà trường cần tiến hành các biện pháp can thiệp thích hợp để giải quyết vấn đề cận thị ở học sinh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-07-2021

Cách trích dẫn

Thu, L. T. L. ., Long, V. T. ., Tùng, T. P. ., An, T. D. ., Nguyên, Đặng N. T. ., Tú, N. M. ., Năm, P. V. ., & Gia, N. T. . (2021). Tỷ lệ cận thị và các yếu tố liên quan ở học sinh Trung học cơ sở tại Thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(6), 121–128. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/383

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.