Lựa chọn cơ sở dịch vụ và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân điều trị methadone tại cơ sở y tế tư nhân ở Việt Nam năm 2018

Các tác giả

  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Thị Thanh Duyên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Kiều Thị Thanh Hà Trường Đại học Y Hà Nội
  • Hoàng Thị Mỳ Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Minh Thư Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Văn Hùng Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (NICVB), Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/376

Từ khóa:

Methadone tư nhân, lựa chọn cơ sở, dịch vụ phân tuyến

Tóm tắt

Một nghiên cứu mô tả cắt ngang trên toàn bộ 195 bệnh nhân đang điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone (MMT) ở cơ sở y tế tư nhân duy nhất cung cấp methadone ở Việt Nam năm 2018 nhằm mô tả việc lựa chọn cơ sở, mong muốn nhận dịch vụ phân tuyến tại trạm y tế xã/phường (TYT) và một số yếu tố liên quan. Thông tin được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp. Kết quả cho thấy có 40,5% bệnh nhân tại cơ sở MMT tư nhân đã chuyển đến từ cơ sở khác, 59,5% đăng kí điều trị từ đầu. Lý do quan trọng nhất mà bệnh nhân lựa chọn cơ sở MMT tư nhân là gần nhà/gần nơi làm việc/tiện đi lại (96,2%). Lý do chủ yếu bệnh nhân mong muốn nhận MMT phân tuyến tại TYT là gần nhà (98,6%). Lý do không muốn nhận MMT tại TYT là sợ gia đình/bạn bè biết (26,9%), sợ bị phân biệt đối xử (23,1%). Các yếu tố liên quan đến mong muốn nhận MMT tại TYT xã/phường là khoảng cách đi lại (OR = 2,9; 95% CI: 1,9 – 5,9), chi phí đi lại (OR = 1,2; 95% CI: 1,1 – 1,3) và thời gian điều trị (OR = 1,2; 95% CI: 1,1 – 1,5). Việc mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ MMT phân tuyến tại TYT xã/phường là cần thiết để có nhiều lựa chọn cho bệnh nhân

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-07-2021

Cách trích dẫn

Tuấn, L. A. ., Duyên, P. T. T. ., Hà, K. T. T. ., Mỳ, H. T. ., Thư, N. M. ., & Hùng, N. V. . (2021). Lựa chọn cơ sở dịch vụ và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân điều trị methadone tại cơ sở y tế tư nhân ở Việt Nam năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(6), 73–80. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/376

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>